Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ëèñòîïàä, 2010


10 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=18&code=
/cgi-bin/rateua?page=74&code=
/cgi-bin/rateua?page=73&code=

11 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=19&code=

13 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=76&code=

14 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=14&code=
/cgi-bin/ratecat?page=41&code=
/cgi-bin/ratecat?page=27&code=

15 ëèñòîïàäà

/advertising/index.html
/cgi-bin/ratecat?page=30&code=
/cgi-bin/ratecat?page=29&code=
/cgi-bin/ratecat?page=26&code=
/cgi-bin/ratecat?page=88&code=
/cgi-bin/ratecat?page=87&code=

16 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=31&code=
/cgi-bin/rateua?page=8&code=

17 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/ratecat?page=93&code=

19 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=69&code=
/cgi-bin/rateua?page=66&code=
/cgi-bin/rateua?page=63&code=
/cgi-bin/rateua?page=65&code=
/cgi-bin/rateua?page=4&code=

20 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=91&code=

21 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/rateua?page=29&code=

25 ëèñòîïàäà

/cgi-bin/ratecat?page=82&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559050 ñòîðiíîê