Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

êâiòåíü, 2009


23 êâiòíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=149&code=

24 êâiòíÿ

/cgi-bin/rateua?page=48&code=

26 êâiòíÿ

/cgi-bin/rateua?page=62&code=
/cgi-bin/rateua?page=2&code=

27 êâiòíÿ

/cgi-bin/rateua?page=28&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559372 ñòîðiíîê