Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

êâiòåíü, 2007


4 êâiòíÿ

/top100m.html

5 êâiòíÿ

/help/c_manual.html

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22883378 ñòîðiíîê