Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ëþòèé, 2011


8 ëþòîãî

/cgi-bin/rateua

11 ëþòîãî

/cgi-bin/rateua?page=36&code=

18 ëþòîãî

/cgi-bin/rateua?page=102&code=

21 ëþòîãî

/cgi-bin/rateua?page=24&code=
/cgi-bin/rateua?page=62&code=

28 ëþòîãî

/cgi-bin/ratecat?page=83&code=
/cgi-bin/ratecat?page=71&code=
/cgi-bin/rating?page=3
/cgi-bin/ratecat?page=68&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355785 ñòîðiíîê