Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ñåðïåíü, 2009


20 ñåðïíÿ

/

25 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateru?page=4&code=
/cgi-bin/rateru?page=3&code=
/cgi-bin/rateru?page=2&code=
/cgi-bin/rateru?code=
/cgi-bin/rateua?page=111&code=
/cgi-bin/rateua?page=70&code=
/cgi-bin/rateua?page=16&code=
/cgi-bin/rateua?page=55&code=

29 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateua?page=10&code=
/cgi-bin/ratecat?page=100&code=
/cgi-bin/ratecat?page=103&code=
/cgi-bin/rateua?page=132&code=
/cgi-bin/rateua?page=11&code=
/cgi-bin/ratecat?page=64&code=
/cgi-bin/ratecat?page=63&code=
/cgi-bin/ratecat?page=62&code=
/cgi-bin/rateua?page=122&code=
/cgi-bin/ratecat?page=155&code=
/cgi-bin/ratecat?page=145&code=
/cgi-bin/ratecat?page=162&code=
/cgi-bin/ratecat?page=150&code=
/cgi-bin/ratecat?page=160&code=
/cgi-bin/ratecat?page=156&code=
/cgi-bin/ratecat?page=184&code=
/cgi-bin/ratecat?page=151&code=
/cgi-bin/ratecat?page=131&code=
/cgi-bin/rateua?page=77&code=
/cgi-bin/ratecat?page=35&code=
/cgi-bin/ratecat?page=33&code=
/cgi-bin/ratecat?page=58&code=
/cgi-bin/ratecat?page=56&code=
/cgi-bin/ratecat?page=194&code=
/cgi-bin/ratecat?page=192&code=
/cgi-bin/ratecat?page=191&code=
/cgi-bin/ratecat?page=200&code=

30 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateua?page=138&code=
/cgi-bin/rateua?page=65&code=
/cgi-bin/ratecat?page=52&code=
/cgi-bin/ratecat?page=41&code=
/cgi-bin/ratecat?page=40&code=
/cgi-bin/ratecat?page=38&code=
/cgi-bin/ratecat?page=30&code=
/cgi-bin/ratecat?page=29&code=
/cgi-bin/ratecat?page=27&code=
/cgi-bin/ratecat?page=26&code=
/cgi-bin/ratecat?page=9&code=
/cgi-bin/ratecat?page=25&code=
/cgi-bin/ratecat?page=51&code=
/cgi-bin/ratecat?page=10&code=
/cgi-bin/ratecat?page=5&code=
/cgi-bin/rateua?page=49&code=
/cgi-bin/rateua?page=50&code=
/cgi-bin/rateua?page=48&code=
/cgi-bin/ratecat?page=3&code=
/cgi-bin/ratecat?page=11&code=
/cgi-bin/ratecat?page=31&code=
/cgi-bin/ratecat?page=34&code=
/cgi-bin/ratecat?page=147&code=
/cgi-bin/ratecat?page=7&code=
/cgi-bin/rateua?page=9&code=
/cgi-bin/rateua?page=7&code=
/cgi-bin/ratecat?page=15&code=
/cgi-bin/rateua?page=12&code=
/cgi-bin/rateua?page=128&code=
/cgi-bin/rateua?page=129&code=
/cgi-bin/rateua?page=85&code=
/cgi-bin/ratecat?page=107&code=
/cgi-bin/rating?page=0
/cgi-bin/rating?page=2
/cgi-bin/ratecat?page=77&code=
/cgi-bin/rateua?page=120&code=
/cgi-bin/rateua?page=121&code=
/cgi-bin/ratecat?page=181&code=
/cgi-bin/ratecat?page=180&code=
/cgi-bin/ratecat?page=128&code=
/cgi-bin/ratecat?page=108&code=
/cgi-bin/ratecat?page=129&code=
/cgi-bin/ratecat?page=98&code=
/cgi-bin/rateua?page=32&code=
/cgi-bin/ratecat?page=183&code=
/cgi-bin/ratecat?page=127&code=
/cgi-bin/ratecat?page=141&code=
/cgi-bin/rateua?page=54&code=
/cgi-bin/ratecat?page=146&code=
/?sel=3
/cgi-bin/ratecat?page=36&code=
/cgi-bin/ratecat?page=16&code=

31 ñåðïíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=195&code=
/cgi-bin/ratecat?page=190&code=
/cgi-bin/ratecat?page=201&code=
/cgi-bin/ratecat?page=196&code=
/cgi-bin/ratecat?page=149&code=
/cgi-bin/ratecat?page=91&code=
/cgi-bin/ratecat?page=94&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559435 ñòîðiíîê