Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

æîâòåíü, 2008


8 æîâòíÿ

/cgi-bin/rateua?page=57&code=

9 æîâòíÿ

/advertising/index.html
/?sel=3

10 æîâòíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=-1&code=
/cgi-bin/rateua?page=-1&code=

20 æîâòíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=199&code=
/cgi-bin/ratecat?page=194&code=
/cgi-bin/ratecat?page=192&code=
/cgi-bin/ratecat?page=191&code=
/cgi-bin/ratecat?page=200&code=
/cgi-bin/ratecat?page=195&code=
/cgi-bin/ratecat?page=190&code=
/cgi-bin/ratecat?page=201&code=
/cgi-bin/ratecat?page=196&code=

21 æîâòíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=31&code=
/cgi-bin/ratecat?page=34&code=
/cgi-bin/rateua?page=12&code=
/cgi-bin/rateua?page=121&code=
/cgi-bin/ratecat?page=183&code=
/cgi-bin/ratecat?page=185&code=
/cgi-bin/ratecat?page=174&code=
/cgi-bin/ratecat?page=186&code=
/cgi-bin/ratecat?page=188&code=
/cgi-bin/ratecat?page=197&code=
/cgi-bin/ratecat?page=55&code=

22 æîâòíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=24&code=
/cgi-bin/rateua?page=26&code=
/cgi-bin/rateua?page=42&code=

23 æîâòíÿ

/cgi-bin/rateua?page=63&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23675107 ñòîðiíîê