Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

áåðåçåíü, 2009


1 áåðåçíÿ

/

5 áåðåçíÿ

/?sel=4
/cgi-bin/rateru?page=12&code=

6 áåðåçíÿ

/cgi-bin/rateua?page=138&code=
/cgi-bin/rateua?page=65&code=

7 áåðåçíÿ

/cgi-bin/rateua?page=105&code=
/cgi-bin/ratecat?page=62&code=

8 áåðåçíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=147&code=
/cgi-bin/rateua?page=7&code=
/cgi-bin/rateua?page=128&code=
/cgi-bin/rating?page=2
/cgi-bin/ratecat?page=181&code=
/cgi-bin/ratecat?page=178&code=

10 áåðåçíÿ

/cgi-bin/rateua?page=99&code=
/info/service.html

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559214 ñòîðiíîê