Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ãðóäåíü, 2008


4 ãðóäíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=193&code=

7 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=43&code=
/cgi-bin/rateua?page=51&code=
/cgi-bin/ratecat?page=187&code=
/cgi-bin/rateua?page=103&code=
/cgi-bin/ratecat?page=59&code=
/help/r_rules.html

8 ãðóäíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=169&code=
/cgi-bin/ratecat?page=137&code=
/cgi-bin/ratecat?page=18&code=
/cgi-bin/ratecat?page=167&code=
/cgi-bin/rateua?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=102&code=
/cgi-bin/rateua?page=131&code=
/cgi-bin/rateua?page=38&code=

9 ãðóäíÿ

/contacts/index.html
/cgi-bin/rateua?page=19&code=

10 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=2&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559534 ñòîðiíîê