Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ëèïåíü, 2012


17 ëèïíÿ

/info/index.html
/help/r_counters.html

19 ëèïíÿ

/?sel=3

20 ëèïíÿ

/?sel=2
/?sel=1
/

22 ëèïíÿ

/?sel=4

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559119 ñòîðiíîê