Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

áåðåçåíü, 2011


1 áåðåçíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=72&code=
/cgi-bin/rateua?page=2&code=
/cgi-bin/rating?page=4
/cgi-bin/ratecat?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=35&code=
/cgi-bin/ratecat?page=45&code=
/cgi-bin/ratecat?page=2&code=
/cgi-bin/rateua?code=
/cgi-bin/rateru?page=0&code=

3 áåðåçíÿ

/contacts/index.html

5 áåðåçíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=69&code=
/cgi-bin/ratecat?page=67&code=
/cgi-bin/ratecat?page=85&code=
/cgi-bin/ratecat?page=65&code=

6 áåðåçíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=70&code=
/cgi-bin/ratecat?page=74&code=
/cgi-bin/ratecat?page=73&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559642 ñòîðiíîê