Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ñåðïåíü, 2010


8 ñåðïíÿ

/catindex.html

15 ñåðïíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=33&code=

21 ñåðïíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=109&code=

23 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateua?page=38&code=

26 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateua?page=30&code=

27 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rating
/cgi-bin/rateua?page=109&code=
/cgi-bin/rateua?page=130&code=
/cgi-bin/rateua?page=3&code=
/cgi-bin/rateua?page=20&code=
/cgi-bin/rateua?page=117&code=
/cgi-bin/rateru?page=7&code=
/cgi-bin/rateru?page=5&code=
/cgi-bin/rateua?page=116&code=
/cgi-bin/rateua?page=27&code=
/cgi-bin/rateua?page=5&code=
/cgi-bin/rateua?page=6&code=

28 ñåðïíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=18&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559687 ñòîðiíîê