Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

òðàâåíü, 2011


14 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=5&code=
/cgi-bin/rateua?page=0&code=
/cgi-bin/rateua?page=6&code=
/cgi-bin/rateua?page=1&code=

16 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=17&code=

17 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=23&code=
/cgi-bin/rateua?page=21&code=
/cgi-bin/rateua?page=20&code=
/cgi-bin/rateua?page=30&code=
/cgi-bin/rateua?page=33&code=
/cgi-bin/rateua?page=34&code=

19 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=10&code=
/cgi-bin/ratecat?page=140&code=
/cgi-bin/ratecat?page=134&code=
/cgi-bin/ratecat?page=132&code=
/cgi-bin/rateua?page=115&code=
/cgi-bin/ratecat?page=139&code=

20 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=104&code=

21 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=137&code=
/cgi-bin/ratecat?page=144&code=
/cgi-bin/rateua?page=15&code=
/cgi-bin/ratecat?page=95&code=
/cgi-bin/ratecat?page=138&code=
/cgi-bin/ratecat?page=37&code=
/cgi-bin/ratecat?page=143&code=
/cgi-bin/ratecat?page=136&code=
/cgi-bin/ratecat?page=135&code=
/cgi-bin/ratecat?page=39&code=
/cgi-bin/ratecat?page=76&code=
/cgi-bin/ratecat?page=102&code=
/cgi-bin/ratecat?page=101&code=
/cgi-bin/rateua?page=78&code=
/cgi-bin/ratecat?page=142&code=
/cgi-bin/ratecat?page=157&code=
/cgi-bin/ratecat?page=99&code=
/cgi-bin/ratecat?page=97&code=

23 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=52&code=
/cgi-bin/ratecat?page=40&code=
/cgi-bin/ratecat?page=38&code=
/cgi-bin/ratecat?page=41&code=
/cgi-bin/ratecat?page=9&code=
/cgi-bin/ratecat?page=25&code=
/cgi-bin/ratecat?page=28&code=
/cgi-bin/ratecat?page=27&code=
/cgi-bin/ratecat?page=194&code=
/cgi-bin/ratecat?page=192&code=
/cgi-bin/ratecat?page=86&code=
/cgi-bin/ratecat?page=191&code=
/cgi-bin/ratecat?code=

24 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=1&code=
/cgi-bin/ratecat?page=163&code=
/cgi-bin/ratecat?page=169&code=
/cgi-bin/ratecat?page=170&code=
/cgi-bin/ratecat?page=54&code=
/cgi-bin/ratecat?page=53&code=
/cgi-bin/ratecat?page=6&code=
/cgi-bin/ratecat?page=7&code=
/cgi-bin/rateua?page=9&code=
/cgi-bin/rateua?page=7&code=
/cgi-bin/ratecat?page=15&code=
/cgi-bin/ratecat?page=18&code=
/cgi-bin/rateua?page=12&code=
/cgi-bin/rateua?page=128&code=
/cgi-bin/rateua?page=129&code=
/cgi-bin/rateua?page=85&code=

25 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=23&code=
/cgi-bin/ratecat?page=20&code=
/cgi-bin/ratecat?page=5&code=
/cgi-bin/ratecat?page=10&code=
/cgi-bin/ratecat?page=19&code=
/cgi-bin/rateua?page=89&code=
/cgi-bin/ratecat?page=107&code=
/cgi-bin/ratecat?page=110&code=
/cgi-bin/ratecat?page=49&code=
/cgi-bin/ratecat?page=115&code=
/cgi-bin/rating?page=0
/cgi-bin/rating?page=2
/cgi-bin/ratecat?page=77&code=
/cgi-bin/rateua?page=120&code=
/cgi-bin/rateua?page=121&code=
/cgi-bin/ratecat?page=181&code=
/cgi-bin/ratecat?page=180&code=
/cgi-bin/ratecat?page=128&code=
/cgi-bin/ratecat?page=108&code=
/cgi-bin/ratecat?page=129&code=
/cgi-bin/ratecat?page=98&code=
/cgi-bin/rateua?page=32&code=
/cgi-bin/ratecat?page=183&code=
/cgi-bin/ratecat?page=127&code=
/cgi-bin/ratecat?page=141&code=
/cgi-bin/ratecat?page=146&code=
/cgi-bin/rateua?page=54&code=
/?sel=1
/?sel=3
/cgi-bin/ratecat?page=36&code=
/cgi-bin/ratecat?page=16&code=
/cgi-bin/ratecat?page=79&code=
/cgi-bin/rateua?page=53&code=

26 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=50&code=
/cgi-bin/rateua?page=49&code=
/advertising/index.html
/cgi-bin/rateua?page=48&code=
/cgi-bin/rateua?page=47&code=
/cgi-bin/ratecat?page=30&code=
/cgi-bin/ratecat?page=26&code=
/cgi-bin/ratecat?page=29&code=
/cgi-bin/ratecat?page=88&code=
/cgi-bin/ratecat?page=87&code=

27 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=31&code=
/cgi-bin/rateua?page=102&code=
/cgi-bin/rateua?page=8&code=
/cgi-bin/ratecat?page=195&code=
/cgi-bin/ratecat?page=190&code=
/cgi-bin/ratecat?page=201&code=
/cgi-bin/ratecat?page=196&code=

28 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=93&code=
/cgi-bin/ratecat?page=149&code=
/cgi-bin/ratecat?page=91&code=
/cgi-bin/ratecat?page=94&code=
/cgi-bin/ratecat
/cgi-bin/catindex
/cgi-bin/rateru
/cgi-bin/rateua?page=69&code=
/cgi-bin/rateua?page=66&code=
/cgi-bin/rateua?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=63&code=
/cgi-bin/ratecat?page=185&code=
/cgi-bin/ratecat?page=174&code=
/cgi-bin/ratecat?page=186&code=

29 òðàâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=188&code=
/cgi-bin/ratecat?page=24&code=
/cgi-bin/rateua?page=114&code=
/cgi-bin/rateua?page=84&code=
/cgi-bin/rateua?page=83&code=
/cgi-bin/rateua?page=82&code=
/cgi-bin/rateua?page=81&code=
/cgi-bin/rateua?page=79&code=
/cgi-bin/rateua?page=75&code=
/cgi-bin/rateua?page=64&code=
/cgi-bin/rateua?page=65&code=
/cgi-bin/ratecat?page=42&code=
/cgi-bin/ratecat?page=133&code=
/cgi-bin/rateua?page=94&code=
/cgi-bin/rateua?page=97&code=
/cgi-bin/rateua?page=96&code=
/cgi-bin/rateua?page=99&code=
/cgi-bin/ratecat?page=89&code=
/cgi-bin/rateua?page=43&code=
/cgi-bin/ratecat?page=57&code=
/cgi-bin/ratecat?page=152&code=
/cgi-bin/rateua?page=51&code=
/cgi-bin/ratecat?page=106&code=
/cgi-bin/ratecat?page=109&code=
/cgi-bin/ratecat?page=-1&code=
/cgi-bin/rateua?page=24&code=
/cgi-bin/rateru?page=11&code=
/cgi-bin/rateru?page=12&code=
/cgi-bin/ratecat?page=0&code=
/cgi-bin/ratecat?page=43&code=
/cgi-bin/rateua?page=4&code=
/cgi-bin/rateua?page=-1&code=
/cgi-bin/ratecat?page=153&code=
/cgi-bin/ratecat?page=172&code=
/cgi-bin/rating?page=1
/cgi-bin/ratecat?page=47&code=
/cgi-bin/ratecat?page=46&code=
/cgi-bin/rateua?page=104&code=
/cgi-bin/rateua?page=57&code=
/cgi-bin/rateua?page=59&code=
/cgi-bin/rateua?page=58&code=
/cgi-bin/rateua?page=87&code=
/cgi-bin/rateua?page=60&code=
/cgi-bin/ratecat?page=168&code=
/cgi-bin/ratecat?page=12&code=
/cgi-bin/ratecat?page=187&code=
/cgi-bin/rateru?page=9&code=
/cgi-bin/rateru?page=8&code=
/cgi-bin/rateru?page=10&code=
/cgi-bin/ratecat?page=182&code=
/cgi-bin/rateru?page=6&code=
/cgi-bin/rateua?page=56&code=
/cgi-bin/ratecat?page=197&code=
/cgi-bin/rateua?page=62&code=

30 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=80&code=
/info/service.html
/cgi-bin/ratecat?page=193&code=

31 òðàâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=90&code=
/cgi-bin/rateua?page=123&code=
/faq/index.html
/cgi-bin/ratecat?page=116&code=
/cgi-bin/rateua?page=100&code=
/cgi-bin/rateua?page=67&code=
/cgi-bin/rateua?page=112&code=
/cgi-bin/rateua?page=71&code=
/cgi-bin/rateua?page=126&code=
/cgi-bin/rateua?page=13&code=
/cgi-bin/rateua?page=29&code=
/cgi-bin/rateua?page=28&code=
/cgi-bin/rateua?page=124&code=
/cgi-bin/rateua?page=26&code=
/cgi-bin/ratecat?page=154&code=
/cgi-bin/rateua?page=45&code=
/cgi-bin/ratecat?page=50&code=
/cgi-bin/rateua?page=44&code=
/cgi-bin/ratecat?page=14&code=
/cgi-bin/ratecat?page=120&code=
/cgi-bin/ratecat?page=44&code=
/cgi-bin/ratecat?page=122&code=
/cgi-bin/ratecat?page=78&code=
/cgi-bin/rateua?page=42&code=
/cgi-bin/ratecat?page=32&code=
/cgi-bin/ratecat?page=123&code=
/cgi-bin/rateua?page=86&code=
/cgi-bin/ratecat?page=124&code=
/cgi-bin/rateua?page=133&code=
/cgi-bin/rateua?page=88&code=
/cgi-bin/rateua?page=103&code=
/cgi-bin/ratecat?page=59&code=
/cgi-bin/rateua?page=125&code=
/help/r_rules.html
/cgi-bin/rateua?page=61&code=
/cgi-bin/rateua?page=52&code=
/cgi-bin/rateua?page=72&code=
/cgi-bin/ratecat?page=166&code=
/cgi-bin/ratecat?page=17&code=
/cgi-bin/ratecat?page=165&code=
/cgi-bin/ratecat?page=125&code=
/cgi-bin/rateua?page=110&code=
/cgi-bin/rateua?page=127&code=
/cgi-bin/rateua?page=113&code=
/cgi-bin/rateua?page=105&code=
/cgi-bin/ratecat?page=198&code=
/cgi-bin/ratecat?page=161&code=
/cgi-bin/ratecat?page=164&code=
/cgi-bin/rateua?page=91&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559319 ñòîðiíîê