Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ñåðïåíü, 2008


16 ñåðïíÿ

/cgi-bin/new20
/cgi-bin/rateua?page=56&code=

17 ñåðïíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=149&code=
/cgi-bin/ratecat?page=107&code=
/cgi-bin/ratecat?page=141&code=
/cgi-bin/ratecat?page=146&code=
/cgi-bin/ratecat?page=133&code=
/cgi-bin/ratecat?page=152&code=
/cgi-bin/ratecat?page=106&code=
/cgi-bin/rateua?page=112&code=
/cgi-bin/ratecat?page=154&code=
/cgi-bin/ratecat?page=83&code=
/cgi-bin/ratecat?page=119&code=
/cgi-bin/rateua?page=68&code=
/cgi-bin/rateua?page=3&code=
/cgi-bin/ratecat?page=105&code=
/cgi-bin/ratecat?page=144&code=
/cgi-bin/ratecat?page=143&code=
/cgi-bin/ratecat?page=60&code=

20 ñåðïíÿ

/cgi-bin/rateua?page=143&code=
/cgi-bin/rateua?page=136&code=
/cgi-bin/rateua?page=137&code=
/cgi-bin/rateua?page=141&code=
/cgi-bin/rateua?page=145&code=
/cgi-bin/rateua?page=140&code=
/cgi-bin/rateua?page=146&code=
/cgi-bin/rateua?page=144&code=
/cgi-bin/rateua?page=142&code=
/cgi-bin/rateua?page=138&code=
/cgi-bin/rateua?page=139&code=
/cgi-bin/rateru?page=14&code=
/cgi-bin/rateru?page=13&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559262 ñòîðiíîê