Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ñi÷åíü, 2009


20 ñi÷íÿ

/?sel=2
/cgi-bin/rateru?page=15&code=

21 ñi÷íÿ

/cgi-bin/ratecat?page=198&code=
/cgi-bin/ratecat?page=161&code=
/cgi-bin/ratecat?page=1&code=
/cgi-bin/ratecat?page=2&code=

22 ñi÷íÿ

/cgi-bin/ratecat?page=189&code=
/cgi-bin/ratecat?page=184&code=
/cgi-bin/ratecat?page=56&code=

23 ñi÷íÿ

/cgi-bin/ratecat?page=98&code=
/cgi-bin/rateua?page=32&code=

24 ñi÷íÿ

/cgi-bin/ratecat?page=53&code=
/cgi-bin/ratecat?page=76&code=
/cgi-bin/ratecat?page=39&code=
/cgi-bin/ratecat?page=37&code=

25 ñi÷íÿ

/cgi-bin/rateua?page=79&code=
/cgi-bin/ratecat?page=47&code=

26 ñi÷íÿ

/cgi-bin/rateua?page=118&code=
/cgi-bin/ratecat?page=49&code=
/cgi-bin/ratecat?page=55&code=

27 ñi÷íÿ

/cgi-bin/rateua?page=15&code=
/cgi-bin/ratecat?page=61&code=
/cgi-bin/ratecat?page=45&code=
/cgi-bin/rateua?page=17&code=
/cgi-bin/rateua?page=6&code=
/cgi-bin/ratecat?page=105&code=
/cgi-bin/rateua?page=23&code=
/cgi-bin/rateru?page=13&code=
/cgi-bin/rateua?page=135&code=

28 ñi÷íÿ

/cgi-bin/rateua

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559538 ñòîðiíîê