Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

÷åðâåíü, 2009


9 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/rateru
/cgi-bin/ratecat
/cgi-bin/catindex

10 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=66&code=
/cgi-bin/ratecat?page=75&code=
/cgi-bin/ratecat?page=87&code=
/cgi-bin/ratecat?page=88&code=
/cgi-bin/ratecat?page=86&code=
/cgi-bin/ratecat?code=

11 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=164&code=
/cgi-bin/ratecat?page=93&code=
/cgi-bin/rateua?page=47&code=
/cgi-bin/ratecat?page=110&code=
/cgi-bin/ratecat?page=115&code=
/?sel=1
/cgi-bin/ratecat?page=79&code=

12 ÷åðâíÿ

/?sel=4
/cgi-bin/ratecat?page=90&code=
/?sel=2
/cgi-bin/ratecat?page=92&code=
/cgi-bin/ratecat?page=96&code=
/cgi-bin/ratecat?page=95&code=
/cgi-bin/ratecat?page=117&code=

13 ÷åðâíÿ

/help/index.html
/cgi-bin/rateru?page=12&code=
/help/r_counters.html
/cgi-bin/rateua?page=98&code=

14 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=80&code=
/cgi-bin/new20
/faq/index.html
/cgi-bin/rateua?page=126&code=

15 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/rateua?page=31&code=
/cgi-bin/ratecat?page=6&code=

16 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=55&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559713 ñòîðiíîê