Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

÷åðâåíü, 2011


1 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=130&code=
/cgi-bin/ratecat?page=84&code=
/cgi-bin/rateua?page=41&code=
/cgi-bin/rateua?page=95&code=
/cgi-bin/rateua?page=40&code=
/cgi-bin/rateua?page=37&code=
/cgi-bin/rateua?page=38&code=
/?sel=4
/cgi-bin/ratecat?page=178&code=

2 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=90&code=
/?sel=2
/cgi-bin/ratecat?page=92&code=
/cgi-bin/ratecat?page=96&code=

5 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=71&code=
/cgi-bin/ratecat?page=148&code=
/cgi-bin/ratecat?page=159&code=
/cgi-bin/ratecat?page=105&code=
/cgi-bin/ratecat?page=4&code=
/cgi-bin/rating
/cgi-bin/rating?page=3
/cgi-bin/ratecat?page=126&code=
/cgi-bin/rateua?page=106&code=
/cgi-bin/rateua?page=25&code=
/cgi-bin/ratecat?page=21&code=
/cgi-bin/ratecat?page=60&code=
/cgi-bin/ratecat?page=66&code=
/cgi-bin/rateua?page=109&code=
/cgi-bin/rateua?page=3&code=
/cgi-bin/rateua?page=117&code=
/cgi-bin/ratecat?page=68&code=
/cgi-bin/rateua?page=139&code=
/cgi-bin/rateru?page=7&code=
/cgi-bin/rateru?page=5&code=
/cgi-bin/ratecat?page=111&code=
/cgi-bin/rateru?page=1&code=
/cgi-bin/rateua?page=46&code=
/cgi-bin/ratecat?page=80&code=
/cgi-bin/rateua?page=101&code=
/cgi-bin/rateua?page=135&code=
/cgi-bin/ratecat?page=48&code=
/cgi-bin/rateua?page=39&code=

6 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=82&code=
/cgi-bin/ratecat?page=83&code=
/cgi-bin/ratecat?page=72&code=
/cgi-bin/rateua?page=2&code=
/cgi-bin/rating?page=4

7 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=35&code=
/cgi-bin/ratecat?page=45&code=
/cgi-bin/ratecat?page=2&code=
/cgi-bin/rateua?code=
/cgi-bin/rateru?page=0&code=

8 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=167&code=
/contacts/index.html

9 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=55&code=

10 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=69&code=
/cgi-bin/ratecat?page=67&code=
/cgi-bin/ratecat?page=61&code=
/cgi-bin/ratecat?page=85&code=
/cgi-bin/ratecat?page=65&code=

12 ÷åðâíÿ

/cgi-bin/new20
/cgi-bin/ratecat?page=70&code=
/cgi-bin/ratecat?page=73&code=
/cgi-bin/ratecat?page=74&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23775276 ñòîðiíîê