Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

êâiòåíü, 2013


15 êâiòíÿ

/info/service.html

16 êâiòíÿ

/anketa/index.html

20 êâiòíÿ

/?sel=4
/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559457 ñòîðiíîê