Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

ãðóäåíü, 2009


3 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=81&code=
/cgi-bin/rateru?page=8&code=
/info/service.html

4 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=131&code=

5 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=102&code=

7 ãðóäíÿ

/cgi-bin/rateua?page=2&code=
/cgi-bin/ratecat?page=104&code=
/cgi-bin/rateru?page=15&code=

8 ãðóäíÿ

/cgi-bin/new20

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22559655 ñòîðiíîê