Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-counter.com

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
000000000 00000 000000 0000 000000 0000 0000000 000000000 00000000000

âåðåñåíü, 2011


3 âåðåñíÿ

/cgi-bin/rateua?page=27&code=

9 âåðåñíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=81&code=
/cgi-bin/ratecat?page=147&code=

10 âåðåñíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=82&code=
/cgi-bin/ratecat?page=83&code=

11 âåðåñíÿ

/cgi-bin/ratecat?page=22&code=
/cgi-bin/rateua?page=35&code=
/cgi-bin/ratecat?page=45&code=
/cgi-bin/ratecat?page=2&code=
/cgi-bin/rateua?code=
/cgi-bin/rateru?page=0&code=
/cgi-bin/rateru?page=-1&code=

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23424069 ñòîðiíîê