Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

ñåðïåíü, 2008


9 ñåðïíÿ

/ua/index.php?cstart=2&
/ua/feedback.html
/ua/index.php?cstart=2&
/ua/index.php?cstart=1&
/ua/index.php?cstart=3&
/ua/
/
/ua/?year=2007&month=02
/ua/?year=2007&month=01
/ua/?year=2006&month=12
/ua/?year=2006&month=10
/ua/?year=2006&month=08
/ua/?year=2006&month=04
/ua/?year=2006&month=11
/ua/?year=2006&month=09
/ua/?year=2006&month=07
/ua/?year=2006&month=06
/ua/?year=2006&month=03
/ua/?year=2006&month=05
/ua/?year=2006&month=02
/ua/engine/rss.php
/ua/index.php?newsid=133
/ua/addnews
/ua/banners.html
/ua/index.php?newsid=122
/ua/index.php?newsid=107
/ua/index.php?newsid=104
/ua/index.php?newsid=103
/ua/index.php?newsid=102
/ua/index.php?do=cat&category=tequila
/ua/index.php?do=cat&category=suspilstvo
/ua/index.php?cstart=9&
/ua/index.php?cstart=8&
/ua/index.php?cstart=7&
/ua/index.php?cstart=6&
/ua/index.php?cstart=5&
/ua/index.php?cstart=4&
/ua/?year=2007&month=12
/ua/?year=2007&month=11
/ua/?year=2007&month=10
/ua/?year=2007&month=09
/ua/?year=2007&month=08
/ua/?year=2007&month=07
/ua/?year=2007&month=06
/ua/?year=2007&month=05
/ua/?year=2007&month=04
/ua/?year=2007&month=03
/ua/index.php?newsid=131
/ua/index.php?newsid=130
/ua/index.php?newsid=129
/ua/category/usefull_articles/
/ua/category/ukrainian_sowtware/
/ua/category/ukrainian_music/
/ua/category/ukrainian_cooking/
/ua/category/tequila/
/ua/category/suspilstvo/
/ua/category/sport/
/ua/category/news/
/ua/category/images/
/ua/category/humor/
/ua/category/history_of_ukraine/
/ua/category/cocktails/
/ua/newposts
/ua/index.php?year=2008&month=04
/ua/index.php?year=2007&month=11
/ua/index.php?year=2007&month=05
/ua/index.php?year=2007&month=04
/ua/index.php?year=2007&month=03
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=virna
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=vampie
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=uchiha
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=shurka
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=ioan
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=baldy
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=XelAN
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Trizyb
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Spy
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Skif
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=S@SHOK
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=40
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Ovka
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=347
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=OlegR
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=402
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=NeoN
/ua/index.php?do=feedback&user=122
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Nemo
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=34
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=272
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=LiBrus
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=492
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=16
/ua/index.php?do=feedback&user=16
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=DaveN
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=Gayss
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=339
/ua/index.php?do=lastcomments&userid=1
/ua/index.php?do=feedback&user=339
/ua/index.php?do=feedback&user=1
/ua/index.php?subaction=userinfo&user=@sms
/ua/index.php?newsid=99
/ua/category/eocktails
/ua/index.php?newsid=98
/ua/index.php?newsid=97
/ua/index.php?newsid=96
/ua/index.php?newsid=95
/ua/index.php?newsid=94
/ua/index.php?newsid=93
/ua/index.php?newsid=92
/ua/index.php?newsid=91
/ua/index.php?newsid=90
/ua/index.php?newsid=9
/ua/index.php?newsid=89
/ua/index.php?newsid=88
/ua/index.php?newsid=83

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22808400 ñòîðiíîê