Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

÷åðâåíü, 2008


7 ÷åðâíÿ

/ua/feedback.html?year=2008&month=03
/ua/feedback.html?year=2008&month=04
/ua/feedback.html?year=2008&month=06
/ua/feedback.html?year=2008&month=02
/ua/index.php?year=2008&month=09
/ua/index.php?year=2008&month=10
/ua/addnews?year=2008&month=06

8 ÷åðâíÿ

/ua/addnews?year=2008&month=03
/ua/addnews?year=2008&month=04
/ua/addnews?year=2008&month=02

9 ÷åðâíÿ

/ua/newposts?year=2008&month=04
/ua/newposts?year=2008&month=05
/ua/newposts?year=2008&month=02
/ua/?year=2008&month=05
/ua/?year=2008&month=11
/ua/?year=2008&month=12
/ua/register?year=2008&month=04
/ua/register?year=2008&month=05
/ua/register?year=2008&month=02
/ua/register?year=2007&month=12
/ua/register?year=2008&month=03
/ua/?year=2009&month=12
/ua/?year=2009&month=11
/ua/?year=2009&month=10
/ua/?year=2009&month=09
/ua/?year=2009&month=08
/ua/?year=2009&month=07
/ua/?year=2009&month=06
/ua/?year=2009&month=05
/ua/?year=2009&month=04
/ua/?year=2009&month=03
/ua/?year=2009&month=02
/ua/?year=2009&month=01
/ua/index.php?year=2008&month=11
/ua/index.php?year=2008&month=12
/ua/index.php?year=2009&month=01
/ua/?year=2010&month=03
/ua/?year=2010&month=02
/ua/?year=2010&month=01
/ua/index.php?year=2006&month=09
/ua/addnews?year=2008&month=01
/ua/index.php?newsid=100
/ua/index.php?newsid=72
/ua/index.php?year=2008&month=06
/ua/index.php?year=2008&month=07
/ua/banners.html?year=2008&month=04
/ua/index.php?year=2008&month=05
/ua/category/images
/ua/category/sport
/ua/category/humor
/ua/category/history_of_ukraine
/ua/category/cocktails
/ua/index.php?year=2006&month=12
/ua/index.php?year=2008&month=03
/ua/index.php?year=2008&month=08
/ua/index.php?do=lostpassword
/ua/index.php?do=cat&category=images
/ua/category/sport?year=2008&month=05
/ua/category/humor?year=2008&month=05
/ua/?year=2008&month=07
/ua/banners.html?year=2008&month=02
/ua/banners.html?year=2008&month=03
/ua/newposts?year=2007&month=12
/ua/newposts?year=2008&month=01
/ua/index.php?newsid=1
/ua/?year=2008&month=01
/ua/index.php?do=feedback&user=523
/ua/index.php?newsid=101
/ua/index.php?year=2009&month=02
/ua/index.php?year=2009&month=03
/ua/index.php?year=2009&month=04
/ua/?year=2008&month=08
/ua/?year=2008&month=09
/ua/?year=2008&month=10
/ua/newposts?year=2008&month=03
/ua/?year=2008&month=04
/ua/?year=2010&month=05
/ua/?year=2010&month=04

10 ÷åðâíÿ

/zavr.php?articleId=94285
/ua/?year=2008&month=06
/?year=2008&month=06
/ua/?year=2008&month=02
/ua/?year=2008&month=03
/zavr.php?articleId=100682
/ua/category/ukrainian_cooking
/?year=2008&month=03
/?year=2008&month=04

22 ÷åðâíÿ

/ua/index.php?year=2007&month=08
/ua/index.php?newsid=84
/ua/index.php?year=2007&month=06
/ua/index.php?year=2007&month=10
/ua/index.php?year=2007&month=12
/ua/index.php?year=2008&month=01
/ua/index.php?newsid=87
/ua/index.php?newsid=115
/ua/index.php?newsid=116
/ua/index.php?newsid=30
/ua/index.php?newsid=58
/ua/index.php?newsid=62
/ua/index.php?newsid=76
/ua/index.php?newsid=15
/ua/category/ukrainian_music
/ua/index.php?newsid=117
/ua/index.php?newsid=12
/ua/index.php?newsid=31
/ua/index.php?newsid=59
/ua/index.php?newsid=63
/ua/index.php?newsid=77
/ua/index.php?newsid=16
/ua/category/ukrainian_sowtware
/ua/index.php?newsid=118
/ua/index.php?newsid=120
/ua/index.php?newsid=35
/ua/index.php?newsid=65
/ua/index.php?newsid=78
/ua/index.php?newsid=3
/ua/index.php?newsid=114
/ua/category/usefull_articles
/ua/index.php?newsid=121
/ua/index.php?newsid=45
/ua/index.php?newsid=67
/ua/index.php?newsid=8
/ua/index.php?newsid=28
/ua/?newsid=118
/ua/index.php?year=2007&month=09
/ua/index.php?year=2007&month=01
/ua/index.php?newsid=119
/ua/index.php?newsid=123
/ua/index.php?newsid=48
/ua/index.php?newsid=68
/ua/index.php?newsid=80
/ua/index.php?newsid=29
/ua/index.php?do=pogoda
/ua/index.php?year=2007&month=02
/ua/index.php?newsid=124
/ua/category/suspilstvo
/ua/index.php?newsid=49
/ua/index.php?cstart=2&newsid=68
/ua/index.php?newsid=41
/ua/index.php?newsid=17
/ua/index.php?do=register
/ua/?newsid=120
/ua/category/tequila
/ua/index.php?newsid=125
/ua/index.php?newsid=7
/ua/index.php?newsid=42
/ua/index.php?newsid=26
/ua/index.php?newsid=105
/ua/?newsid=123
/ua/index.php?cstart=4&
/ua/index.php?cstart=7&
/ua/index.php?newsid=126
/ua/index.php?newsid=32
/ua/index.php?cstart=5&
/ua/index.php?do=addnews
/ua/index.php?cstart=6&
/ua/index.php?cstart=8&
/ua/index.php?cstart=9&
/ua/index.php?do=cat&category=news
/ua/index.php?do=cat&category=humor
/ua/index.php?do=cat&category=sport
/ua/index.php?newsid=127
/ua/index.php?newsid=128
/ua/index.php?newsid=13
/ua/index.php?newsid=33
/ua/index.php?newsid=132
/ua/index.php?newsid=14
/ua/index.php?newsid=34
/ua/index.php?newsid=46
/ua/index.php?newsid=47
/ua/index.php?newsid=50
/ua/index.php?newsid=71
/ua/index.php?newsid=43
/ua/index.php?newsid=18
/ua/index.php?newsid=51
/ua/index.php?newsid=56
/ua/index.php?newsid=57
/ua/index.php?newsid=60
/ua/index.php?newsid=73
/ua/index.php?newsid=74
/ua/index.php?newsid=75
/ua/index.php?newsid=44
/ua/index.php?newsid=19
/ua/index.php?newsid=106
/ua/?newsid=9
/ua/index.php?newsid=81
/ua/index.php?newsid=82
/ua/index.php?newsid=36
/ua/index.php?newsid=37
/ua/index.php?newsid=38
/ua/index.php?newsid=2
/ua/index.php?newsid=40
/ua/index.php?newsid=39
/ua/index.php?newsid=20
/ua/index.php?newsid=22
/ua/index.php?newsid=108
/ua/index.php?newsid=23
/ua/index.php?newsid=25
/ua/index.php?newsid=109
/ua/index.php?cstart=3&
/ua/index.php?newsid=11
/ua/index.php?newsid=24
/ua/index.php?newsid=21
/ua/index.php?newsid=111
/ua/index.php?newsid=110
/ua/index.php?newsid=112
/ua/index.php?newsid=113
/ua/?newsid=117
/ua/?newsid=100
/ua/?newsid=116
/ua/?newsid=101
/ua/?newsid=105
/ua/?newsid=106
/ua/index.php?year=2006&month=10
/ua/index.php?year=2006&month=11
/ua/index.php?year=2007&month=07
/ua/index.php?year=2006&month=07
/ua/index.php?year=2006&month=08
/ua/index.php?year=2006&month=06
/ua/?year=2005&month=10
/ua/?year=2005&month=12
/ua/?year=2006&month=01
/ua/index.php?newsid=85
/ua/index.php?newsid=86
/ua/?year=2005&month=11
/ua/register?year=2008&month=06

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355748 ñòîðiíîê