Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

ëèïåíü, 2012


4 ëèïíÿ

/invites/
/lastcomments.html
/feedback.html
/category.html

5 ëèïíÿ

/register.html
/sitemap.html
/white_catalogs/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481349 ñòîðiíîê