Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

ëèïåíü, 2011


18 ëèïíÿ

/blacklist/
/black_catalogs/
/usefull_articles/
/tizer/
/twitter/
/file_hosting/

19 ëèïíÿ

/links_sale/
/article_sale/
/adult/
/base/

20 ëèïíÿ

/index.php
/Scripts/
/paypal/

21 ëèïíÿ

/webmaster/
/parking/
/tags/
/soft/
/blogovoe/

22 ëèïíÿ

/sitemap.html
/seo_news/
/register.html
/usefull_services/
/lastcomments.html
/feedback.html
/category.html
/invites/
/white_catalogs/

23 ëèïíÿ

/zavr.php
/addnews.html
/blog/
/article/
/
/main/
/partnership/
/free/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22807631 ñòîðiíîê