Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

áåðåçåíü, 2008


6 áåðåçíÿ

/ua/index.php

7 áåðåçíÿ

/zavr.php

8 áåðåçíÿ

/ua/feedback.html
/ua/banners.html
/ua/addnews
/article/
/ua/
/article/2.html
/article/3.html

9 áåðåçíÿ

/ua/sitemap.html
/ua/newposts
/ua/money_exchanger.html
/mobile/admin.php
/ua/register
/ua/lastcomments.html

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355693 ñòîðiíîê