Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

âåðåñåíü, 2012


17 âåðåñíÿ

/article_sale/
/parking/
/webmaster/
/tizer/
/links_sale/
/black_catalogs/
/adult/

20 âåðåñíÿ

/tags/
/partnership/
/file_hosting/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355693 ñòîðiíîê