Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

êâiòåíü, 2011


13 êâiòíÿ

/index.php
/Scripts/
/paypal/

14 êâiòíÿ

/blogovoe/

15 êâiòíÿ

/sitemap.html
/seo_news/
/register.html
/usefull_services/
/lastcomments.html
/feedback.html
/category.html
/invites/
/white_catalogs/

16 êâiòíÿ

/zavr.php
/partnership/
/free/
/print:page,1,122-123cash.html

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481314 ñòîðiíîê