Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

æîâòåíü, 2011


22 æîâòíÿ

/blacklist/
/black_catalogs/
/usefull_articles/
/tizer/
/twitter/
/file_hosting/

23 æîâòíÿ

/article_sale/
/base/
/adult/

24 æîâòíÿ

/links_sale/

25 æîâòíÿ

/index.php
/Scripts/
/paypal/
/webmaster/
/parking/
/tags/
/soft/
/blogovoe/

26 æîâòíÿ

/seo_news/
/register.html
/usefull_services/
/lastcomments.html
/feedback.html
/category.html
/invites/
/white_catalogs/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355752 ñòîðiíîê