Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4ua.info

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
000000000 0000000 000000 000000000 000000000 00000000 000000 00000000 000000000 00000 0000000000

æîâòåíü, 2010


9 æîâòíÿ

/print:page,1,128-rotapost.html

10 æîâòíÿ

/95-tak-ru-pey-per-click.html
/print:page,1,122-123cash.html

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355797 ñòîðiíîê