Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

1plus1.ua

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0000000000 00000000000 0 00000000 000 00000 000000 0000000 0000000 000000000

ëèïåíü, 2014


2 ëèïíÿ

/?page=1&items=24
/kastyngy/

3 ëèïíÿ

/
/?page=3&items=24

8 ëèïíÿ

/teleprograma/
/teleprograma/2014-06-11
/video/384008236
/video/384002850
/video/383890118
/teleprograma/2014-06-14
/teleprograma/2014-06-12
/teleprograma/2014-06-21
/teleprograma/2014-06-20
/teleprograma/2014-06-19
/teleprograma/2014-06-18
/?page=2&items=24
/online
/kastyngy
/veduchi
/veduchi/
/video
/teleprograma/2014-06-17

9 ëèïíÿ

/photo/?p=1&c=calp
/photo/?p=5&c=calp
/photo/?p=2&c=calp
/photo/?p=19&c=calp
/photo/?p=18&c=calp
/photo/?p=17&c=calp
/photo/?p=16&c=calp
/photo/?p=15&c=calp
/photo/?p=14&c=calp
/photo/?p=13&c=calp
/photo/?p=12&c=calp
/photo/?p=11&c=calp
/photo/?p=29&c=calp
/photo/?p=28&c=calp
/photo/?p=10&c=calp
/photo/?p=27&c=calp
/photo/?p=26&c=calp
/photo/?p=6&c=calp
/photo/?p=7&c=calp
/photo/?p=25&c=calp
/photo/?p=24&c=calp
/feedback/broadcast

10 ëèïíÿ

/kastyngy?p=2&c=ccl
/kastyngy?p=1&c=ccl
/kastyngy/16
/kastyngy/17
/kastyngy/18
/kastyngy/19
/kastyngy/20
/kastyngy/26
/kastyngy/32
/kastyngy/36
/kastyngy/41
/kastyngy/42
/kastyngy/43
/kastyngy/45
/kastyngy/47
/kastyngy/49
/kastyngy/51
/kastyngy/52
/kastyngy/55
/kastyngy/56
/kastyngy/57
/kastyngy/58
/kastyngy/59
/video/383739633
/video/383973038
/video/383977126
/video/383992008
/video/383993646

11 ëèïíÿ

/photo/?p=3&c=calp
/photo/?p=30&c=calp
/photo/?p=20&c=calp
/photo/?p=23&c=calp
/photo/
/photo/?p=4&c=calp
/photo/?p=22&c=calp
/photo/?p=21&c=calp
/photo/?p=9&c=calp
/photo/hatidzhe-1.html
/photo/roksolana-1.html
/photo/?p=8&c=calp

12 ëèïíÿ

/video/383987740
/teleprograma/2014-06-06
/video/383890275
/teleprograma
/teleprograma/2014-06-08
/teleprograma/2014-06-07
/video/384010621
/teleprograma/2014-04-28
/video/383999223
/teleprograma/2014-04-29
/teleprograma/2014-05-02
/teleprograma/2014-04-30
/teleprograma/2014-05-01
/teleprograma/2014-06-05
/teleprograma/2014-06-04
/teleprograma/2014-06-03
/teleprograma/2014-06-02
/teleprograma/2014-06-01
/teleprograma/2014-05-04
/teleprograma/2014-05-03

19 ëèïíÿ

/photo

20 ëèïíÿ

/video/?p=12&c=cvle
/video/?p=11&c=cvle
/video/?p=13&c=cvle
/video/?p=10&c=cvle
/video/

21 ëèïíÿ

/video/?p=14&c=cvle
/video/?p=15&c=cvle
/video/?p=16&c=cvle
/video/?p=17&c=cvle
/video/?p=18&c=cvle
/video/?p=19&c=cvle
/video/?p=2&c=cvle
/video/?p=1&c=cvle
/video/?p=20&c=cvle
/video/?p=21&c=cvle
/video/?p=22&c=cvle
/video/?p=23&c=cvle
/video/?p=24&c=cvle
/video/?p=25&c=cvle
/video/?p=26&c=cvle
/video/?p=3&c=cvle
/video/?p=30&c=cvle
/video/?p=4&c=cvle
/video/?p=5&c=cvle
/video/?p=6&c=cvle
/video/?p=7&c=cvle
/video/?p=8&c=cvle

22 ëèïíÿ

/video/?p=9&c=cvle
/video/anonsy
/video/avtomaydan.html
/video/persha-smert.html
/video/samooborona.html
/show
/novyny/

23 ëèïíÿ

/novyny

25 ëèïíÿ

/?page=1&items=24
/kastyngy/

26 ëèïíÿ

/
/?page=3&items=24

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23675107 ñòîðiíîê