Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

1plus1.ua

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0000000000 00000000000 0 00000000 000 00000 000000 0000000 0000000 0000000000

òðàâåíü, 2014


1 òðàâíÿ

/video/383890856
/video/383890275

2 òðàâíÿ

/feedback/broadcast
/teleprograma

3 òðàâíÿ

/video/383880325

4 òðàâíÿ

/video/383868313
/video/383878567
/video/383856906
/video/383857790
/video/383953345
/video/383843187
/video/383843118
/photo?p=1&c=calp

5 òðàâíÿ

/video/383842802
/video/383771306
/video/383840125
/video/383743776
/video/383739633

6 òðàâíÿ

/photo?p=2&c=calp
/photo?p=19&c=calp
/photo?p=21&c=calp
/photo?p=18&c=calp
/photo?p=17&c=calp

8 òðàâíÿ

/photo?p=11&c=calp
/photo?p=10&c=calp
/photo?p=4&c=calp
/photo
/photo?p=5&c=calp
/video/v-seti-seriya-4.html
/video/v-seti-seriya-3.html
/video/svati-5-vosma-seriya.html

9 òðàâíÿ

/video/svati-5-soma-seriya.html
/video/persha-smert.html
/video/film-ya-robot-na-1-1.html
/video/?p=7&c=cvle
/video/?p=6&c=cvle
/video/?p=5&c=cvle
/video/?p=1&c=cvle
/video/?p=4&c=cvle
/video/?p=2&c=cvle
/video/?p=3&c=cvle
/video/

10 òðàâíÿ

/photo?p=16&c=calp
/photo?p=15&c=calp
/photo?p=14&c=calp
/photo?p=13&c=calp
/photo?p=12&c=calp
/photo?p=20&c=calp
/photo?p=9&c=calp
/photo?p=8&c=calp
/photo?p=7&c=calp
/photo?p=6&c=calp

11 òðàâíÿ

/photo?p=28&c=calp
/photo?p=29&c=calp
/photo?p=27&c=calp
/photo?p=26&c=calp
/photo?p=22&c=calp
/photo?p=23&c=calp
/photo?p=24&c=calp
/photo?p=25&c=calp
/photo?p=3&c=calp
/show/filmy/

12 òðàâíÿ

/show
/novyny/
/show/serialy/

13 òðàâíÿ

/novyny
/show/programy/
/show/multfilmy

14 òðàâíÿ

/video/383851245
/video/383843484
/video/383843445

15 òðàâíÿ

/?page=1&items=24
/kastyngy/
/kastyngy/42
/kastyngy/41

16 òðàâíÿ

/
/video/383843443
/?page=3&items=24

19 òðàâíÿ

/video/383859533

21 òðàâíÿ

/teleprograma/
/veduchi
/veduchi/
/video

22 òðàâíÿ

/?page=2&items=24
/online
/kastyngy

23 òðàâíÿ

/photo/

26 òðàâíÿ

/teleprograma

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481277 ñòîðiíîê