Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

1plus1.ua

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0000000000 00000000000 0 00000000 000 00000 000000 0000000 0000000 0000000000

ãðóäåíü, 2013


1 ãðóäíÿ

/photo?p=1&c=calp
/photo?p=2&c=calp
/photo?p=19&c=calp
/photo?p=21&c=calp
/photo?p=18&c=calp
/photo?p=17&c=calp
/photo?p=11&c=calp
/photo?p=10&c=calp
/photo?p=4&c=calp
/photo
/photo?p=5&c=calp
/photo?p=16&c=calp
/photo?p=15&c=calp
/photo?p=14&c=calp
/photo?p=13&c=calp
/photo?p=12&c=calp
/photo?p=20&c=calp
/photo?p=9&c=calp
/photo?p=8&c=calp
/photo?p=7&c=calp
/photo?p=6&c=calp

2 ãðóäíÿ

/photo?p=22&c=calp
/photo?p=23&c=calp
/photo?p=24&c=calp
/photo?p=25&c=calp
/photo?p=3&c=calp

9 ãðóäíÿ

/show
/novyny/

10 ãðóäíÿ

/novyny

11 ãðóäíÿ

/veduchi
/veduchi/
/video
/teleprograma/2013-10-09
/teleprograma/2013-10-08
/teleprograma/2013-09-03
/teleprograma/2013-09-02
/teleprograma/2013-11-01
/teleprograma/2013-10-06
/teleprograma/2013-10-07
/teleprograma/2013-10-05

12 ãðóäíÿ

/teleprograma/2013-10-04
/teleprograma/2013-10-03
/teleprograma/2013-09-29
/teleprograma/2013-07-31
/teleprograma/2013-07-30
/teleprograma/
/teleprograma/2013-09-28
/teleprograma/2013-09-27
/teleprograma/2013-09-26
/teleprograma/2013-09-25
/teleprograma/2013-09-24
/teleprograma/2013-09-23
/teleprograma/2013-09-22
/teleprograma/2013-09-21
/teleprograma/2013-09-20
/teleprograma/2013-09-19
/teleprograma/2013-09-18
/teleprograma/2013-09-17
/teleprograma/2013-09-16
/teleprograma/2013-09-15
/teleprograma/2013-09-14
/teleprograma/2013-09-13
/teleprograma/2013-09-12
/teleprograma/2013-09-11
/teleprograma/2013-09-10
/teleprograma/2013-09-09
/teleprograma/2013-09-08
/teleprograma/2013-09-07
/teleprograma/2013-09-06
/teleprograma/2013-09-05
/teleprograma/2013-09-04
/teleprograma/2013-09-30
/teleprograma/2013-07-29
/teleprograma/2013-10-02
/teleprograma/2013-08-01
/teleprograma/2013-10-28
/kastyngy/19
/kastyngy/18
/teleprograma/2013-11-13
/teleprograma/2013-11-12
/teleprograma/2013-11-11
/teleprograma/2013-11-10
/teleprograma/2013-11-09
/teleprograma/2013-11-08
/teleprograma/2013-11-07
/teleprograma/2013-11-06
/teleprograma/2013-11-05
/teleprograma/2013-11-04
/teleprograma/2013-11-03
/teleprograma/2013-11-02
/teleprograma/2013-10-31
/teleprograma/2013-10-30
/teleprograma/2013-10-29
/teleprograma/2013-10-27
/teleprograma/2013-10-26
/teleprograma/2013-10-25
/teleprograma/2013-10-24
/teleprograma/2013-10-23
/teleprograma/2013-10-22
/teleprograma/2013-10-21
/teleprograma/2013-10-20
/teleprograma/2013-10-19
/teleprograma/2013-10-18
/teleprograma/2013-10-16
/teleprograma/2013-10-17
/teleprograma/2013-10-15
/teleprograma/2013-10-13
/teleprograma/2013-10-14
/teleprograma/2013-10-12
/teleprograma/2013-10-10
/teleprograma/2013-10-11
/?page=1&items=24
/kastyngy/
/kastyngy/42
/kastyngy/41
/
/?page=3&items=24

14 ãðóäíÿ

/?page=2&items=24
/online
/kastyngy
/video/06-anons.html
/video/anonsy
/photo/roksolana-1.html
/photo/hatidzhe-1.html
/photo/bagati-tezh-plachut.html
/photo/?p=8&c=calp
/photo/?p=7&c=calp
/photo/?p=6&c=calp
/photo/?p=5&c=calp
/photo/?p=4&c=calp
/photo/?p=3&c=calp
/photo/?p=24&c=calp
/photo/?p=22&c=calp
/photo/?p=23&c=calp
/photo/?p=21&c=calp
/photo/?p=20&c=calp
/photo/?p=2&c=calp
/photo/?p=19&c=calp
/photo/?p=18&c=calp
/photo/?p=17&c=calp
/photo/?p=16&c=calp
/photo/?p=15&c=calp
/photo/?p=14&c=calp
/photo/?p=13&c=calp
/photo/?p=12&c=calp
/photo/?p=10&c=calp
/photo/
/kastyngy/56
/kastyngy/55
/kastyngy/54
/kastyngy/52
/kastyngy/53
/kastyngy/51
/kastyngy/49
/kastyngy/47
/kastyngy/45
/kastyngy/43
/kastyngy/36
/kastyngy/32
/kastyngy/28
/kastyngy/26
/kastyngy/17
/kastyngy/16
/kastyngy/?p=2&c=ccl

22 ãðóäíÿ

/video/383890856
/video/383890275
/teleprograma/2013-08-31
/teleprograma/2013-09-01
/teleprograma
/video/383880325
/video/383868313

23 ãðóäíÿ

/video/383878567
/video/383856906
/video/383857790
/video/383843187
/video/383843118
/teleprograma/2013-11-26
/video/383842802
/video/383842308
/video/383771306
/video/383840125
/teleprograma/2013-11-25
/video/383743776
/video/383739633
/teleprograma/2013-11-14
/teleprograma/2013-11-30
/teleprograma/2013-08-30
/teleprograma/2013-12-01
/teleprograma/2013-11-29
/teleprograma/2013-11-28
/teleprograma/2013-11-27
/teleprograma/2013-08-28
/teleprograma/2013-08-27
/teleprograma/2013-08-26

24 ãðóäíÿ

/teleprograma/2013-10-01

25 ãðóäíÿ

/video/
/photo?p=1&c=calp
/photo?p=2&c=calp
/photo?p=19&c=calp
/photo?p=21&c=calp
/photo?p=18&c=calp
/photo?p=17&c=calp

26 ãðóäíÿ

/photo?p=11&c=calp
/photo?p=10&c=calp
/photo?p=4&c=calp
/photo
/photo?p=5&c=calp
/photo?p=16&c=calp
/photo?p=15&c=calp
/photo?p=13&c=calp
/photo?p=12&c=calp
/photo?p=20&c=calp
/photo?p=9&c=calp
/photo?p=8&c=calp
/photo?p=7&c=calp
/photo?p=6&c=calp

27 ãðóäíÿ

/photo?p=28&c=calp
/photo?p=27&c=calp
/photo?p=26&c=calp
/photo?p=22&c=calp
/photo?p=23&c=calp
/photo?p=24&c=calp
/photo?p=25&c=calp
/photo?p=3&c=calp

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481224 ñòîðiíîê