Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

1plus1.ua

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0000000000 00000000000 0 00000000 000 00000 000000 0000000 0000000 0000000000

ëèñòîïàä, 2013


3 ëèñòîïàäà

/teleprograma

4 ëèñòîïàäà

/video/

6 ëèñòîïàäà

/photo

14 ëèñòîïàäà

/show
/novyny/

15 ëèñòîïàäà

/veduchi
/veduchi/
/video
/novyny

16 ëèñòîïàäà

/teleprograma/

17 ëèñòîïàäà

/?page=1&items=24
/kastyngy/
/kastyngy/42
/kastyngy/41
/
/?page=3&items=24

18 ëèñòîïàäà

/video/06-anons.html
/video/anonsy
/photo/velichne-stolittya-1.html
/photo/roksolana-1.html
/photo/hatidzhe-1.html
/photo/golos-diti-uchasniki.html
/photo/bagati-tezh-plachut.html
/photo/?p=8&c=calp
/photo/?p=7&c=calp
/photo/?p=6&c=calp
/photo/?p=5&c=calp
/photo/?p=4&c=calp
/photo/?p=3&c=calp
/photo/?p=24&c=calp
/photo/?p=23&c=calp
/photo/?p=22&c=calp
/photo/?p=21&c=calp
/photo/?p=20&c=calp
/photo/?p=2&c=calp
/photo/?p=19&c=calp
/photo/?p=18&c=calp
/photo/?p=17&c=calp
/photo/?p=16&c=calp
/photo/?p=15&c=calp
/photo/?p=14&c=calp
/photo/?p=13&c=calp
/photo/?p=12&c=calp
/photo/?p=10&c=calp
/photo/
/kastyngy/56
/kastyngy/55
/kastyngy/54
/kastyngy/53
/kastyngy/52
/kastyngy/51
/kastyngy/49
/kastyngy/47
/kastyngy/45
/kastyngy/43
/kastyngy/36
/kastyngy/32
/kastyngy/28
/kastyngy/26
/kastyngy/17
/kastyngy/16
/kastyngy/?p=2&c=ccl
/?page=2&items=24
/online
/kastyngy

19 ëèñòîïàäà

/video/pereviznik-2-na-1-1.html

28 ëèñòîïàäà

/teleprograma/2013-09-01
/teleprograma

29 ëèñòîïàäà

/teleprograma/2013-10-01

30 ëèñòîïàäà

/video/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481299 ñòîðiíîê