Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

1plus1.ua

2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0000000000 00000000000 0 00000000 000 00000 000000 0000000 0000000 00000000000

ëèïåíü, 2012


1 ëèïíÿ

/pro-kanal/novyny/?page=4&items=420
/dyvitsya/programy/tsn.html
/pro-kanal/zvorotniy-zvyazok/
/pro-kanal/novyny/?page=20&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=18&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=5&items=420
/pro-kanal/reklama
/pro-kanal/novyny/?page=7&items=420
/pro-kanal/robota
/pro-kanal/zvorotniy-zvyazok
/pro-kanal/novyny/?page=6&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=8&items=420
/dyvitsya/programy/hto-tam.html
/dyvitsya/serialy/interni.html
/pro-kanal/robota/vakansii/
/pro-kanal/robota/
/pro-kanal/reklama/
/pro-kanal/novyny/?page=9&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=17&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=16&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=14&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=13&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=12&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=10&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=11&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=15&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=19&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=23&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=27&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=2&items=420
/pro-kanal/novyny/
/pro-kanal/informaciya/
/pro-kanal/novyny/?page=21&items=420
/pro-kanal/novyny/?page=22&items=420
/dyvitsya/programy/remont.html
/pro-kanal/veduchi/
/dyvitsya/multfilmy/smurfi.html

4 ëèïíÿ

/teleprograma

5 ëèïíÿ

/?page=2&items=24

7 ëèïíÿ

/?page=3&items=24

8 ëèïíÿ

/?page=2&items=6
/?page=1&items=24
/
/teleprograma/

18 ëèïíÿ

/kastyngy/28
/teleprograma/2012-06-20
/teleprograma/2012-06-19

19 ëèïíÿ

/teleprograma/2012-06-21
/teleprograma/2012-06-18
/kastyngy/26
/kastyngy/24
/kastyngy/20
/kastyngy/17
/kastyngy/19
/kastyngy/18
/kastyngy
/kastyngy/1

20 ëèïíÿ

/kastyngy/25
/kastyngy/27
/kastyngy/16

22 ëèïíÿ

/teleprograma/2012-06-30
/teleprograma/2012-06-26
/kastyngy/?id_casting=18
/kastyngy/?id_casting=19
/teleprograma/2012-07-08
/teleprograma/2012-07-07
/teleprograma/2012-07-06
/teleprograma/2012-06-25
/teleprograma/2012-07-01

23 ëèïíÿ

/teleprograma/2012-07-05
/teleprograma/2012-07-04
/teleprograma/2012-07-03
/teleprograma/2012-07-02
/teleprograma/2012-06-29
/teleprograma/2012-06-28
/teleprograma/2012-06-27
/kastyngy/32
/kastyngy/29

24 ëèïíÿ

/teleprograma/2012-06-10
/teleprograma/2012-06-09
/teleprograma/2012-06-08
/teleprograma/2012-06-07
/teleprograma/2012-06-06
/teleprograma/2012-06-05
/teleprograma/2012-06-04
/teleprograma/2012-06-03
/teleprograma/2012-06-02
/teleprograma/2012-06-01
/teleprograma/2012-05-31
/teleprograma/2012-05-30
/teleprograma/2012-05-29
/teleprograma/2012-05-28
/kastyngy/31
/kastyngy/30
/teleprograma/2012-05-07

26 ëèïíÿ

/pro-kanal/zvorotniy-zvyazok/
/pro-kanal/reklama
/pro-kanal/robota
/pro-kanal/zvorotniy-zvyazok

27 ëèïíÿ

/pro-kanal/robota/
/pro-kanal/reklama/
/pro-kanal/novyny/
/pro-kanal/informaciya/
/pro-kanal/veduchi/

29 ëèïíÿ

/teleprograma

30 ëèïíÿ

/?page=2&items=24

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 22880056 ñòîðiíîê