Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

0472.com.ua

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2023
0000000000 000 0000000 000 0000000000 00000000000 000000000 0000000000 00000000000 00000000000

òðàâåíü, 2011


11 òðàâíÿ

/job/
/shop/

12 òðàâíÿ

/auto/

21 òðàâíÿ

/?PAGEN_6=26

24 òðàâíÿ

/?PAGEN_1=7
/?PAGEN_1=10

25 òðàâíÿ

/?PAGEN_2=2
/?PAGEN_3=4
/?PAGEN_3=5
/?PAGEN_3=9
/?PAGEN_3=7

26 òðàâíÿ

/?PAGEN_4=3

27 òðàâíÿ

/?PAGEN_9=5
/?PAGEN_5=17
/?PAGEN_2=5
/?PAGEN_4=9

28 òðàâíÿ

/?PAGEN_5=9
/?PAGEN_5=8
/?PAGEN_5=7
/?PAGEN_5=6
/?PAGEN_2=8
/?PAGEN_5=5
/?PAGEN_5=4
/?PAGEN_5=3
/?PAGEN_5=2
/?PAGEN_6=10
/?PAGEN_1=4
/?PAGEN_1=3

29 òðàâíÿ

/?PAGEN_3=6
/?PAGEN_1=2

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23680440 ñòîðiíîê