Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

0472.com.ua

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2023
0000000000 000 0000000 000 0000000000 00000000000 000000000 0000000000 00000000000 00000000000

ãðóäåíü, 2008


4 ãðóäíÿ

/?PAGEN_3=3
/?PAGEN_1=6
/?PAGEN_1=5

5 ãðóäíÿ

/?PAGEN_1=7
/?PAGEN_3=10
/?PAGEN_2=2
/?PAGEN_3=4
/?SHOWALL_2=1
/?PAGEN_3=5
/?PAGEN_3=9
/?PAGEN_3=7
/?SHOWALL_1=0
/?PAGEN_2=5
/?PAGEN_1=4

6 ãðóäíÿ

/?PAGEN_1=3
/?PAGEN_3=6
/?PAGEN_1=2
/?PAGEN_2=4
/?PAGEN_2=3
/?SHOWALL_1=1
/?PAGEN_3=8
/?PAGEN_3=12
/?PAGEN_3=11
/?PAGEN_3=13

13 ãðóäíÿ

/mobile/
/
/auto/
/links/
/learning/
/personal/
/contacts/
/news/

14 ãðóäíÿ

/shop/
/search/
/registration/
/Community/
/studio/
/job/
/ad/
/dom/
/Catalog/
/stat/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465370 ñòîðiíîê