Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

0472.com.ua

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2023
0000000000 000 0000000 000 0000000000 00000000000 000000000 0000000000 00000000000 00000000000

ëèïåíü, 2009


24 ëèïíÿ

/Goods/

27 ëèïíÿ

/?PAGEN_2=6
/books/

28 ëèïíÿ

/index.php
/?PAGEN_1=10
/infobox/

29 ëèïíÿ

/?PAGEN_2=7

31 ëèïíÿ

/?PAGEN_1=9

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465704 ñòîðiíîê