Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

0472.com.ua

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2017 2018 2023
0000000000 000 0000000 000 0000000000 00000000000 000000000 0000000000 00000000000 00000000000

áåðåçåíü, 2009


8 áåðåçíÿ

/?SHOWALL_3=1
/?PAGEN_3=17
/?PAGEN_3=19
/?PAGEN_3=18

9 áåðåçíÿ

/?PAGEN_3=15
/?PAGEN_3=16
/?PAGEN_3=2

10 áåðåçíÿ

/?PAGEN_1=8

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465704 ñòîðiíîê