Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

003.poltava.ua

2006 2007 2008 2009 2010 2011
00000000000 0000000000 00000000000 00000000000 00000000 00000000

ñåðïåíü, 2011


8 ñåðïíÿ

/search_map.php

9 ñåðïíÿ

/Catalog/
/add/

10 ñåðïíÿ

/map.php

11 ñåðïíÿ

/price/
/sitemap/
/contacts/
/leisure/
/infpage1/
/infpage10
/links/
/bann/
/mappol/

12 ñåðïíÿ

/weather/
/horoscope/
/currency/

13 ñåðïíÿ

/about/
/
/search/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465766 ñòîðiíîê