Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

003.poltava.ua

2006 2007 2008 2009 2010 2011
00000000000 0000000000 00000000000 00000000000 00000000 00000000

æîâòåíü, 2010


28 æîâòíÿ

/bann/
/mappol/

29 æîâòíÿ

/infpage1/
/weather/
/horoscope/
/currency/

30 æîâòíÿ

/catalog/0100/
/catalog/0006/
/catalog/0109/
/catalog/0107/
/catalog/0106/
/catalog/0003/
/catalog/0000/
/catalog/0002/
/catalog/0001/
/catalog/0004/
/catalog/0105/
/catalog/0104/
/catalog/0005/
/catalog/0103/
/catalog/0101/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465727 ñòîðiíîê