Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

003.poltava.ua

2006 2007 2008 2009 2010 2011
00000000000 0000000000 00000000000 00000000000 00000000 00000000

ëþòèé, 2010


6 ëþòîãî

/Catalog/
/catalog/0206/
/catalog/0200/
/catalog/0205/
/catalog/0202/
/add/

7 ëþòîãî

/contacts/
/catalog/0209/
/catalog/0310/
/catalog/0210/
/catalog/0208/
/catalog/0207/
/catalog/0203/
/catalog/0204/
/catalog/0400/
/leisure/
/catalog/0300/
/links/

8 ëþòîãî

/catalog/0311/
/catalog/0312/
/catalog/0402/
/search/

9 ëþòîãî

/catalog/0201/
/catalog/0501/
/catalog/0404/
/catalog/0500/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465727 ñòîðiíîê