Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

adaik.com.ua

2006 2007 2010
00000000 00000000000 0000000000

ëèñòîïàä, 2010


23 ëèñòîïàäà

/?c=118-5

24 ëèñòîïàäà

/?n=665104
/?c=118-9
/?c=118-12
/?c=118-0
/?n=673082
/?d=0-08-2010
/?n=680927
/?c=118-3
/?c=118-11
/?c=118-2
/?c=118-10
/?c=118-7
/?c=118-1
/?d=02-08-2010
/?c=118-8
/?c=118-4
/?c=118-6

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23355693 ñòîðiíîê