Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4link.kiev.ua

2006 2008 2009 2010 2012 2017 2018 2019 2020 2021
00000000000 00000000000 000 00000000000 0000000000 00000000000 0000000000 0000000000 0000000000 00000000000

áåðåçåíü, 2009


6 áåðåçíÿ

/index.php.do=feedback&user=84

7 áåðåçíÿ

/index.php.do=feedback&user=5
/index.php.do=feedback&user=25
/index.php.do=feedback
/index.php.do=addnews
/category/
/include_map.php
/index.php.do=lastcomments
/index.php.do=lostpassword
/index.php.do=register
/index.php.subaction=newposts
/links/
/STATIC/

26 áåðåçíÿ

/art44.php

27 áåðåçíÿ

/art43.php
/art42.php
/art32.php

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481224 ñòîðiíîê