Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

100hz.com.ua

2005 2007 2008 2010 2012 2017 2018 2019 2020 2021 2022
00000000000 0000000000 00000000 00000000000 00000000000 000000000 00000000000 00000000000 0000000000 0000000000 0000000000

æîâòåíü, 2010


17 æîâòíÿ

/?articles_id=132

18 æîâòíÿ

/?articles_id=119

21 æîâòíÿ

/
/?articles_id=316

22 æîâòíÿ

/?articles_id=315

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23775075 ñòîðiíîê