Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

012345.com.ua

2008 2009 2010 2011
00000000000 00000 00000000 00000000

ãðóäåíü, 2008


14 ãðóäíÿ

/portfolio/
/page6/
/Portfolio102/
/Portfoliok1p0/
/page4/
/page5/
/
/Calkulator/
/forms/
/Portfolio61/
/page3/
/page1/

15 ãðóäíÿ

/Portfolio2/
/Portfolio103/
/Portfolio23/
/Portfolio100/
/Portfolio42/

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23465727 ñòîðiíîê