Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

a-foto.kiev.ua

2008 2009 2010 2011
00000000000 00000000000 000000000 00000000

êâiòåíü, 2011


4 êâiòíÿ

/details.php?image_id=53
/details.php?image_id=744

7 êâiòíÿ

/details.php?image_id=186
/details.php?image_id=228

16 êâiòíÿ

/details.php?image_id=50
/details.php?image_id=647
/index.php?template=pub

17 êâiòíÿ

/details.php?image_id=547
/details.php?image_id=414
/details.php?image_id=198
/details.php?image_id=196
/details.php?image_id=94
/details.php?image_id=614
/details.php?image_id=49
/details.php?image_id=39

21 êâiòíÿ

/details.php?image_id=617

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23775131 ñòîðiíîê