Àðõiâ óêðàiíñüêèõ ñàéòiâ

ïîâåðíóòèñü íà ãîëîâíó
Äëÿ ïîøóêà ñòîðiíêè ââåäiòü äîìåí ñàéòó, íàïðèêëàä "archive.org.ua" àáî éîãî ÷àñòèíó, íàïðèêëàä "archive"

4terminals.org

2008 2009 2010 2011 2012 2013
000000000 0000000 00000000000 00000000000 00000000000 00000000000

ëèñòîïàä, 2008


26 ëèñòîïàäà

/index.php?id=20&lang=rus
/info_page.php?sub_id=75&lang=rus
/info_page.php?sub_id=84&lang=rus
/index.php?id=22&lang=rus
/index.php?id=24&lang=rus
/info_page.php?sub_id=81&lang=rus
/info_page.php?sub_id=79&lang=rus
/info_page.php?sub_id=85&lang=rus
/index.php?news_id=38&lang=rus
/index.php?news_id=39&lang=rus
/info_page.php?sub_id=66&lang=rus

27 ëèñòîïàäà

/info_page.php?sub_id=78&lang=rus
/index.php?news_id=37&lang=rus
/index.php?id=26&lang=rus
/index.php?id=25&lang=rus
/index.php?id=12&lang=rus
/index.php?id=15&lang=rus
/index.php?id=19&lang=rus
/index.php?id=21&lang=rus
/index.php?id=23&lang=rus
/index.php?news_id=40&lang=rus
/index.php?news_id=41&lang=rus
/info_page.php?sub_id=77&lang=rus
/index.php?news_id=42&lang=rus
/index.php?news_id=43&lang=rus
/index.php?news_id=44&lang=rus
/info_page.php?sub_id=68&lang=rus
/info_page.php?sub_id=70&lang=rus
/info_page.php?sub_id=83&lang=rus
/info_page.php?sub_id=72&lang=rus
/info_page.php?sub_id=73&lang=rus
/info_page.php?sub_id=82&lang=rus
/info_page.php?sub_id=86&lang=rus
/info_page.php?sub_id=73&lang=eng

28 ëèñòîïàäà

/info_page.php?sub_id=75&lang=eng
/info_page.php?sub_id=72&lang=eng
/index.php?news_id=7&lang=eng
/index.php?id=21&lang=eng
/index.php?id=20&lang=eng

29 ëèñòîïàäà

/info_page.php?sub_id=68&lang=eng
/index.php?id=19&lang=eng
/index.php?news_id=5&lang=eng
/index.php?news_id=4&lang=eng
/index.php?news_id=3&lang=eng
/index.php?id=22&lang=eng
/index.php?id=12&lang=eng
/index.php?id=15&lang=eng
/index.php?id=23&lang=eng
/index.php?id=25&lang=eng
/index.php?id=24&lang=eng
/index.php?id=26&lang=eng
/index.php?news_id=1&lang=eng
/index.php?news_id=2&lang=eng
/index.php?news_id=6&lang=eng
/index.php?news_id=8&lang=eng
/info_page.php?sub_id=70&lang=eng
/info_page.php?sub_id=66&lang=eng
/info_page.php?sub_id=77&lang=eng
/info_page.php?sub_id=78&lang=eng
/info_page.php?sub_id=79&lang=eng
/info_page.php?sub_id=86&lang=eng

Ç òðàâíÿ 2005 ðîêó çáåðåæåíî 23481229 ñòîðiíîê