This version of the page http://www.stat.cherkassy.ua/?p=zbirniki stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2011-05-24. The original page over time could change.
Державний Комітет Статистики України - Головне управління статистики у Черкаській області Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_


Головна Інформація респондентам Замовлення інформації Корисна інформація Міжнародна діяльність Поштова скринька
Вийшли з друку збірники
З питань придбання збірників
звертатись за тел. 36-06-49, 36-16-89, кімната 105
....«Індекси цін виробників промислової продукції» за 2005-2010 роки
Вміщує статистичну інформацію щодо індексів цін виробників промислової продукції галузями промисловості в цілому, за видами економічної діяльності в динаміці за 2005-2010 роки, а також індекси цін реалізації основних видів сільськогосподарської продукції.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» у 2009 році
Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарств; показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту. Надано методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів.
Більшість показників наведено за 2004-2009рр.
Наведена інформація про стан ринку праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення.
....«Індекси споживчих цін за 2007-2009 роки»
Вміщує статистичну інформацію щодо індексів споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення в динаміці за 2007-2010 роки по Україні та Черкаській області, а також інформацію про грошові витрати домогосподарств, включаючи витрати на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату послуг, інформацію про індекси цін виробників промислової продукції, номінальну та реальну заробітну плату, роздрібний товарооборот.
....«Фахівці вищої кваліфікації Черкаської області у 2010 році»
Містить основні дані, що характеризують науковий потенціал вищої кваліфікації області (підготовка докторів та кандидатів наук). Дані наведено у динаміці за ряд років, кожний розділ містить коротку аналітичну інформацію.
....«Внесення мінеральних та органічних добрив в сільськогосподарських підприємствах області у 2010 році»
Містить дані про внесення мінеральних і органічних добрив під посіви сільськогосподарських культур по сільськогосподарських підприємствах у динаміці за ряд років. У збірнику вміщено інформацію про обсяги виробництва мінеральних добрив, показники родючості ґрунтів та проведення вапнування ґрунтів, для порівняння приведені показники внесення мінеральних і органічних добрив в розрізі регіонів України.
....«Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України по Черкаькій області станом на 1 січня 2011 року»
Наведено дані, що відображають кількісні зміни та структурні зрушення в сукупності суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) за містами та районами, видами економічної діяльності, організаційно-правовими формами господарювання.
....«Промисловість Черкащини у 2001-2009 роках»
У статистичному збірнику наводяться основні дані, що характеризують динаміку промислового виробництва за останні вісім років, окремі дані наводяться за більш ранній період. До збірника включені дані про структурні зміни, середньорічну кількість найманих працівників та їх номінальну заробітну плату, динаміку обсягів виробленої промислової продукції, обсяги та структуру реалізованої промислової продукції, операційні витрати на реалізовану продукцію, вартість та стан основних засобів, обсяги та динаміку інвестицій, інноваційну діяльність підприємств, фінансові результати промислових підприємств, основні показники діяльності малих підприємств. З більшості показників інформація подається у розрізі основних видів промислової діяльності та районів області.
....«Населення Черкащини, 2009»
Містить дані про чисельність населення по районах та містах, міських поселеннях та сільській місцевості, розподіл народжених за статтю та віком матері; кількість померлих за причинами смерті; шлюби за віком одружених; розлучення за тривалістю шлюбу; міграцію за рік.
....«Діяльність малих підприємств Черкаської області у 2009 році»
Містить інформацію, підготовлену на основі даних державного статистичного спостереження за ф.№ 1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" та річної фінансової звітності, що характеризує стан та тенденції розвитку малих підприємств. Наводяться статистичні показники щодо кількості підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, кількості найманих працівників та їх середньомісячної заробітної плати, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), операційних витрат з реалізованої продукції, валових капітальних інвестицій, активів, пасивів та фінансових показників діяльності малих підприємств.
....«Діяльність підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності Черкаської області у 2009 році»
Містить інформацію, підготовлену на основні даних державного статистичного спостереження за ф.№1-підприємництво (річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства" та річної фінансової звітності, що характеризує стан та тенденції розвитку підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності, включаючи малі підприємства. Наводяться статистичні показники щодо кількості підприємств в розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення, кількості найманих працівників, середньомісячної заробітної плати, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), операційних витрат з реалізованої продукції, валових капітальних інвестицій, витрат та інновацію та інформатизацію, активів, пасивів та фінансових показників діяльності підприємств.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами за 2009 рік»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2009р. порівняно з 2008р. Інформація подається за країнами світу, структурою, товарними групами і видами послуг. Також в збірнику наведено розподіл експорту-імпорту як по регіонах України, так і в розрізі міст і районів області.
....«Довкілля Черкащини» за 2009 рік
Містить інформацію за ряд років, про техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання водних і земельних ресурсів, економічний механізм природокористування, заходи суспільства, що сприяють збереженню довкілля. Широка система економічних та економічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонди області, наявність диких тварин у природі.
....«Інноваційна діяльність у Черкаській області» за 2009 рік
Містить основні дані, що характеризують сучасний стан інноваційної діяльності, патентно-ліцензійну діяльність. Показники наводяться у динаміці, кожний розділ містить короткий аналіз ситуації.
....«Економічна активність населення Черкащини у 2009 році»
У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку Черкащини у 2009 році.
....«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Черкаської області у 2010 році»
Містить інформацію про склад домогосподарств, житлові умови, наявність та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл; антропометричні дані, а також рівень освіти та статус зайнятості членів домогосподарства.
....«Праця Черкащини у 2009 році»
Містить інформацію з праці, яка базується на системі показників державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій (крім малих підприємств). Висвітлюються питання щодо зайнятості населення, зареєстрованого ринку праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості, використання робочого часу, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану умов праці та укладення колективних договорів. Також наведено якісні характеристики працівників (за рівнем освіти, віком тощо) та окремих груп працівників, зокрема, державних службовців.
....«Сільське господарство Черкащини» за 2009 рік
Містить дані про економічний стан сільського господарства в цілому по області та районах за 1990–2009рр. В цілому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням області, а також характеристика матеріально-технічної бази сільського господарства та її використання. Крім того, ум збірнику подаються дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів України.
....«Розподіл постійного населення за статтю та віком» за 2009 рік
Наводяться дані про розподіл постійного населення за статтю та віком по Черкаській області, міських поселеннях та сільських місцевості.
....«Наукова діяльність у Черкаській області» за 2009 рік
Містить основні дані, що характеризують сучасний стан наукової діяльності, підготовку наукових кадрів. Показники наводяться у динаміці, кожний розділ містить короткий аналіз ситуації.
....«Транспорт та зв'язок Черкаської області» за 2000 - 2009рр.
Містить статистичні матеріали, які різнобічно характеризують транспортний комплекс області за 2000 - 2009рр. в цілому по області, в розрізі міст та районів. Наведені основні показники розвитку, роботи та використання залізничного, річкового, повітряного, міського пасажирського електричного та автомобільного транспорту, інвестицій в основний капітал, експорту-імпорту транспортних послуг, руху робочої сили та заробітної плати.
Представлені дані про транспортну мережу, її упорядженість, а також інформацію з безпеки дорожнього руху, продукцію та засоби зв'язку, кількість абонентів зв'язку.
Дані представлено у вигляді таблиць, для наочності запропоновані графіки та діаграми.
....«Доходи та витрати населення Черкаської області » за 2001 - 2009рр.
Містить результати річних розрахунків доходів та витрат населення у динаміці за 2001-2009 роки, джерел їх народження, структури, зміни обсягів, місця області серед регіонів України, наявних та реальних доходів, а також фактичного індивідуального кінцевого споживання в розрізі джерел фінансування.
З основних складових доходів населення значна увага приділяється формуванню рівня заробітної плати, змінам у пенсійному забезпеченні, соціальним допомогам малозабезпеченим та непрацездатним громадянам. Використані матеріали вибіркових обстежень населення з питань економічної активності та умов життя домогосподарств. Наведені основні показники з оплати праці, споживчого ринку товарів та послуг, динаміки споживчих цін. Надана інформація по найважливіших показниках рівня життя населення регіонів України.
У підготовці збірника використана інформація адміністративних реєстрів Обласного центру зайнятості, Управління Національного банку України, Головного управління Пенсійного фонду, Головного управління праці та соціального захисту населення.
Наведено методологічні пояснення.
....«Житлове будівництво в Черкаській області у 2005 - 2009рр.»
Вміщує інформацію про введення в експлуатацію житла у 2005 - 2009рр. Більшість показників розраховано по містах та районах.
....«Житлово-комунальне господарство Черкаської області у 2001-2009 роках »
У статистичному збірнику наводяться основні дані за останні вісім років, що характеризують показники діяльності підприємств водопровідного, каналізаційного. газового господарств та роботи опалювальних котелень і теплових мереж області. До збірника включені дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, доходи та витрати з експлуатації житлового фонду. З більшості показників інформація подається у розрізі міст та районів області.
....«Роздрібна торгівля Черкаської області у 2009 році »
Містить інформацію по області про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами), про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому по області та у територіальному розділі, за видами економічної діяльності (КВЕД), про товарну структуру роздрібного товарообороту, товарні запаси, продаж товарів тривалого користування.
У збірнику наведені дані про підприємства (юридичні особи), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, а також про їх мережу (магазини, кіоски, палатки, їдальні, кафе, ресторан, бари тощо) в цілому по області, по містах та районах, за видами економічної діяльності (КВЕД), мережу підприємств споживчої кооперації.
Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2001-2008 роки»
В збірнику наведено дані щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту за 2008р. та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2001-2008 роки. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України.


 © 2011. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 24 травня
Створення i пiдтримка - 1WEB