This version of the page http://www.stat.cherkassy.ua/?p=polozh_pro_gol_upravl stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2009-10-21. The original page over time could change.
Державний Комітет Статистики України - Головне управління статистики у Черкаській області Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_


Головна Новини Замовлення інформації Корисна інформація Поштова скринька
Положення про Головне управління статистики

Додаток 1
до наказу Держкомстату
від 13.04.2004 № 223


П О Л О Ж Е Н Н Я
про Головне управління статистики у Черкаській області


   1. Головне управління статистики у Черкаській області (далі –Управління статистики) є територіальним органом державної статистики і безпосередньо підпорядковане Держкомстату України.
Управління статистики утворюється Держкомстатом України і є складовою частиною єдиної системи органів державної статистики України.
Управління статистики у межах своєї компетенції здійснює реалізацію державної політики в галузі статистики.

   2. Управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держкомстату України, а також цим Положенням.

   3. Основними завданнями Управління статистики є:
   збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в регіоні;
   забезпечення повноти, надійності та об'єктивності статистичної інформації;
   участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології;
   забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел та методології складання;
   ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в регіоні;
   запровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики.

   4. Управління статистики відповідно до покладених на нього завдань:
     1) бере участь, відповідно до своєї компетенції, у реалізації державної політики в галузі статистики;
     2) забезпечує реалізацію цільових перспективних програм реформування та розвитку статистики на регіональному рівні;
     3) бере участь у розробленні плану державних статистичних спостережень;
     4) забезпечує повноту, надійність, об'єктивність, оперативність та цілісність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам у регіоні;
     5) проводить статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні;
     6) організовує і забезпечує збирання державної статистичної звітності, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств) у регіоні;
     7) бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні статистичної методології у відповідності до плану державних статистичних спостережень;
     8) розробляє і впроваджує за погодженням з Держкомстатом України методологію статистичних спостережень, які виконуються на замовлення місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
     9) затверджує за погодженням з Держкомстатом України звітно-статистичну документацію статистичних спостережень, які виконуються на замовлення місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
     10) забезпечує формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку регіону;
     11) здійснює ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в регіоні та використання його даних;
     12) здійснює ведення та використання реєстрів респондентів статистичних спостережень;
     13) забезпечує впровадження системи класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
     14) здійснює контроль стану погосподарського обліку у сільських населених пунктах;
     15) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією відповідно до плану державних статистичних спостережень;
     16) надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
     17) забезпечує гласність і відкритість статистичної інформації та методології, надає засобам масової інформації статистичні дані, відповідно до плану державних статистичних спостережень видає статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски тощо, проводить прес-конференції;
     18) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці;
     19) забезпечує впровадження єдиної технічної політики збирання, опрацювання і передавання статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій;
     20) забезпечує функціонування загальнодержавної інтегрованої комп'ютерної мережі органів державної статистики на регіональному рівні;
     21) у встановленому порядку бере участь у міжнародному співробітництві з питань, що належать до його компетенції;
     22) проводить міжрегіональні статистичні зіставлення;
     23) проводить статистичні спостереження на замовлення, надає послуги та статистичну інформацію користувачам на платній основі;
     24) встановлює відповідно до законодавства ціни на проведення статистичних спостережень на замовлення, надання послуг та статистичної інформації на платній основі;
     25) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать йому на правах оперативного управління;
     26) вирішує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів, забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Управління статистики та органів державної статистики, що знаходяться у його підпорядкуванні;
     27) виконує відповідно до законодавства інші функції, необхідні для вирішення покладених на нього завдань.

   5. Управління статистики має право:
     1) отримувати безоплатно в установленому Держкомстатом України порядку і строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України "Про державну статистику", включаючи місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, банки, об'єднання громадян, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, в тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
     2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають цим спостереженням, методи опитування з використанням телефонного, поштового зв'язку, а також безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень та будівель, земельних ділянок тощо;
     3) використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи та електронний документообіг;
     4) здійснювати експертні оцінки та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;
     5) вивчати стан первинного обліку і статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних та статистичних даних, поданих респондентами, застосовувати при цьому, в установленому Держкомстатом України порядку, метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їх філій, відділень, представництв та інших відособлених структурних підрозділів, а також громадян - суб'єктів підприємницької діяльності;
     6) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення перекручень первинних та статистичних даних, а у разі невиконання цієї вимоги у визначені строки самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;
     7) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності до відповідальності, передбаченої законами;
     8) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, та накладати адміністративні стягнення;
     9) давати роз'яснення щодо неправильного використання або тлумачення статистичної інформації та методології;
     10) проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
     11) залучати тимчасових працівників відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;
     12) залучати фахівців місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, утворювати з цією метою відповідні експертні та робочі групи;
     13) відповідно до законодавства проводити спільні дослідження, здійснювати обмін статистичною інформацією із статистичними службами інших держав.

   6. Управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

   7. Управління статистики у межах своїх повноважень видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Управління статистики у разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.
Нормативно-правові акти Управління статистики підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Рішення Управління статистики, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та громадянами.

   8. Управління статистики здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані йому управління (відділи) статистики у районах (містах), міжрайонні (міжміські) управління (відділи) статистики.

   9. Управління статистики очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держкомстату України за погодженням з колегією Держкомстату України та Кабінетом Міністрів України.
Начальник Управління статистики має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади Голова Держкомстату України за поданням начальника Управління статистики та за погодженням з колегією Держкомстату України.
Начальник Управління статистики:
здійснює керівництво Управлінням статистики і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління статистики завдань і здійснення ним своїх функцій;
розподіляє обов’язки між своїми заступниками та визначає ступінь їх відповідальності;
затверджує положення про структурні підрозділи Управління статистики і посадові інструкції його працівників, положення про територіальні органи державної статистики, що знаходяться у його підпорядкуванні;
відповідно до законодавства приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Управління статистики та територіальних органів державної статистики, що знаходяться у його підпорядкуванні;
подає Голові Держкомстату України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників начальника Управління статистики, а також керівників територіальних органів державної статистики, що знаходяться у його підпорядкуванні;
здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

   10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Управління статистики, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Управлінні статистики утворюється колегія у складі начальника Управління статистики (голова колегії), заступників начальника Управління статистики, а також інших керівних працівників цього управління. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів державної статистики, що знаходяться у підпорядкуванні Управління статистики.
Склад колегії Управління статистики затверджується Держкомстатом України за поданням начальника Управління статистики.
Рішення колегії проводиться в життя наказами Управління статистики.

   11. Управління статистики утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.
В Управлінні статистики можуть утворюватись структурні підрозділи, які утримуються за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України.
Структура, гранична чисельність працівників та штатний розпис Управління статистики, а також кошторис видатків та ліміт легкових автомобілів затверджуються Головою Держкомстату України.

   12. Управління статистики є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.


 © 2009. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 20 жовтня