This version of the page http://01.rv.ua/ stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2008-11-05. The original page over time could change.
Головне Управління МНС в Рівненській області Новая страница 1

 

 

 

  

      Головна        ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ


оновлено:23.10.2008

 

 

 

ОСТАННІ НОВИНИ

***

Ãðèáè çàâæäè äèâóâàëè ñâîºþ çàãàäêîâ³ñòþ. Äåõòî íàâ³òü ââàæàâ, ùî âîíè ïîõîäÿòü â³ä Áîãà.  îäíîìó ç ïåðøèõ í³ìåöüêèõ òðàâíèê³â XVI ñò. Ïðî ãðèáè áóëî ñêàçàíî òàêå: “Ãðèáè íàçèâàþòü ä³òüìè áîã³â, áî íàðîäæóþòüñÿ âîíè áåç íàñ³ííÿ, ÿê ³íø³”. Ñâ³ò ãðèá³â äóæå ð³çíîìàí³òíèé .Ôàõ³âö³  íàðàõîâóþòü äî  100 òèñ. âèä³â óñ³õ ãðèá³â íà íàø³é ïëàíåò³.  ¿õ ÷èñëî âõîäÿòü ³ ò³, ÿê³ ðîçâèâàþòüñÿ ó âèãëÿä³ ïë³ñíÿâè íà ñò³íàõ áóäèíê³â, íà ïîâåðõí³ ÷åðñòâîãî õë³áà, ñèðó, ³ ò³, ÿê³ óðàæàþòü ëþäåé, òâàðèí, ðîñëèíè. Ñåðåä 10 òèñ .âèä³â ãðèá³â ç êðóïíèìè ïëîäîâèìè ò³ëàìè, ÿê³ ðîçïîâñþäæåí³ íà çåìí³é êóë³ >>>

 

 

***

 íåä³ëþ 19 æîâòíÿ ñòàðîäàâíº ñåëèùå Ìëèí³â ñâÿòêóâàëî 500-ë³òí³é þâ³ëåé. Íà ñâÿòî äî ìåøêàíö³â ðàéöåíòðó çàâ³òàëè ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ³êòîð Ìàò÷óê, çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè Âàëåíòèí Êðîêà, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè, êåð³âíèêè îáëàñíèõ îðãàí³çàö³é òà óñòàíîâ, ðàéîííèõ àäì³í³ñòðàö³é >>>

 

 

***

Î 05:35 16-ãî æîâòíÿ äî ÷åðãîâîãî äèñïåò÷åðà Çàð³÷íåíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ÃÓ ÌÍÑ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîæåæó â æèòëîâîìó áóäèíêó, ùî ðîçòàøîâàíèé çà 3 ê³ëîìåòðè â³ä ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè. Çà ë³÷åí³ õâèëèíè âîãíåáîðö³ âæå ïðèáóëè íà ì³ñöå âèêëèêó. Âñå ñâ³ä÷èëî ïðî òå, ùî ïðî ïîæåæó áóëî ïîâ³äîìëåíî çàíàäòî ï³çíî, ç â³êîí öåãëÿíîãî æèòëîâîãî áóäèíêó âèðèâàëèñÿ ÿçèêè ïîëóì’ÿ.>>>

 

 

***

08 æîâòíÿ 2008 ðîêó íà гâíåíñüê³é àòîìí³é åëåêòðîñòàíö³¿ áóëè ïðîâåäåí³ ìàñøòàáí³ òàêòèêî-ñïåö³àëüí³ íàâ÷àííÿ „гâíå-àòîì 2008”. Ó÷àñòü ó íàâ÷àííÿõ ïðèéìàëè ï³äðîçä³ëè àíòèòåðîðèñòè÷íîãî öåíòðó ïðè ÑÁ Óêðà¿íè òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â гâíåíùèíè, à òàêîæ çâåäåíèé çàã³í Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³>>>

 

***

Ç äàâí³õ-äàâåí âîãîíü îáîæíþâàëè íåâèïàäêîâî: æèòòÿ ëþäèíè âæå íåìîæëèâî óÿâèòè áåç íüîãî. Ïðîòå ç íàä³éíîãî ïîì³÷íèêà âîãîíü äóæå ëåãêî ìîæå ïåðåòâîðèòèñÿ â ñòðàøíîãî âîðîãà, çàâäàòè âåëèêî¿ øêîäè. Ùîðîêó â Óêðà¿í³ ðåºñòðóþòüñÿ äåñÿòêè òèñÿ÷ ïîæåæ. ² êîæíà ñüîìà ïîæåæà âèíèêຠ÷åðåç äèòÿ÷³ ïóñòîù³ ç âîãíåì.>>>

 

 

***

Çîëîòà îñ³íü, ç³ ñâî¿ì êðàñèâèì âáðàííÿì, ïðèíîñèòü ç ñîáîþ õîëîäí³ äîù³ ³ ìîðîçíèé â³òåð. Ëþäÿì, çâ³ñíî ïðèºìíî ïîìèëóâàòüñÿ ð³çíîáàðâ’ÿì îñåí³, „ç³ãð³òè” ïîãëÿä ñâî¿õ î÷åé êðàñîþ, äàðîâàíîþ Âñåâèøí³ì. Òà ùå ìè ïîòðåáóºìî òåïëà äëÿ ò³ëà. Éäó÷è ï³ä ïàðàñîëüêîþ, ïðîìîêøå âçóòòÿ, â³òåð – çÿáêî ñò຅ ² â êâàðòèðàõ òåïëà íå â³ä÷óòíî>>>

 

***

06 æîâòíÿ 2008 ðîêó íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÌÍÑ ó гâíåíñüê³é îáëàñò³ ãåíåðàë-ìàéîð ñëóæáè öèâ³ëüíîãî çàõèñòó Ìèêîëà Êîñòþê ïðåäñòàâèâ îñîáîâîìó ñêëàäó Ãîùàíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ÌÍÑ íîâîãî êåð³âíèêà ï³äðîçä³ëó>>>

 

 

 

***

     Âîñåíè, êîëè ïîâ³òðÿ ïàõíå äèìîì ³ ðàíêîâèìè òóìàíàìè, áåçë³÷ ëþäåé ïîëþáëÿº çáèðàòè ãðèáè, ãóëÿþ÷è â ë³ñ³. Çà íàðîäíîþ ïðèêìåòîþ – íàéá³ëüøå ¿õ ó ÷àñ ïîæîâò³ííÿ ëèñòÿ íà áåðåçàõ. Òàê ³ñòîðè÷íî ñêëàëîñÿ, ùî â Óêðà¿í³ âæèâàííÿ äèêîðîñëèõ ãðèá³â º òðàäèö³éíèì.Ö³ äàðè ë³ñó ì³ñòÿòü áåçë³÷ á³ëê³â, æèð³â, öóêð³â, ñîëåé, çàë³çà, ôîñôîðó, êàë³þ, öèíêó, éîäó é ì³êðîåëåìåíò³â, à òàêîæ â³òàì³íè À, Â, Â2, C, D. Ó ãðèáàõ çóñòð³÷àþòüñÿ àì³íîêèñëîòè, ùî ó ïîºäíàíí³ ç åêñòðàêòèâíèìè é àðîìàòè÷íèìè ðå÷îâèíàìè ñòèìóëþþòü >>>

 

 

***

Íåâäàëî ðîçïî÷àâñÿ òèæäåíü äëÿ äâîõ ìåøêàíö³â ñåëà Íîâîìèëüñüê Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Äâîº ë³òí³õ ëþäåé, æ³íêà ³ ÷îëîâ³ê, çà ñëîâàìè ñóñ³ä³â, çàâæäè ïîðÿä, äîïîìàãàþòü îäíå îäíîìó ïî-ãîñïîäàðñòâó, ðàçîì ïðîâîäÿòü â³ëüíèé ÷àñ, àäæå îáèäâà âîíè ³íâàë³äè ç äèòèíñòâà. Öüîãî äíÿ âîíè âèð³øèëè, ñõîäèâøè äî ìàãàçèíó, òð³øêè âèïèòè ãîð³ëî÷êè. >>>

 

***

24 âåðåñíÿ 2008 ðîêó î 03:38 íà òåðèòî𳿠Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿ â Ìàëîÿðîñëàâñüêîìó ðàéîí³ Êàëóçüêî¿ îáëàñò³ íà àâòîäîðîç³ á³ëÿ ñåëà ̳õåºâî ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ ì³êðîàâòîáóñà „Ìåðñåäåñ” ³ç âàíòàæíèì àâòîìîá³ëåì „Ôîðä”, ÿêèé ñòîÿâ íà óçá³÷÷³. ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ çàãèíóëî äåâ’ÿòü ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, ùî ïåðåáóâàëè ó ì³êðîàâòîáóñ³ (âñ³ ìåøêàíö³ гâíåíñüêî¿ îáëàñò³): â³ñ³ì ÷îëîâ³ê ó â³ö³ â³ä 18 äî 49 ðîê³â>>>

 

***

                                                                                                                   

                                                                                    Прес-служба ГУ МНС

   України в Рівненській області

                                                                                                 Тел.(0362)69-55-13                                                                                                                                       mail: cp@mns.rv.ua
   

 

 

 

 

 

 

 

                

                преса МНС України                             

       

      

        

 

 

 

 

        Розробка та підтримка сайту
                    ЦТС та IТ  
              

                                                                    

              

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                банери ru.