„ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Виконуючий обов'язки
Генерального директора
Товариства з обмеженою відповідальністю
„Телерадіокомпанія „Студія 1+1"


_______________________
Морозов Ю.З.
11 вересня 2006 р.


Редакційний статут
Телерадіокомпанії „Студія 1+1"
(нова редакція)


 
1. Загальні положення

Цей Редакційний статут (надалі – Статут) містить вимоги до створення та поши-рення інформації.

Власник Телерадіокомпанії „Студія 1+1" не має права втручатися у творчу діяль-ність телерадіокомпанії в інший спосіб, ніж через внесення змін до цього Статуту.
Цей Статут відповідно до вимог Закону України „Про телебачення і радіомовлен-ня" визначає:

- основні вимоги до забезпечення точності, об'єктивності, неупередженості та збалансованості інформації, що розповсюджується Телерадіокомпанією „Студія 1+1";

- вимоги до розповсюдження конфіденційної інформації;

- вимоги до розповсюдження інформації про насильство;

- вимоги до розповсюдження інформації про злочини;

- вимоги до розповсюдження інформації про різні групи населення (національні та сексуальні меншини, релігійні групи, хворих та інвалідів);

- вимоги до захисту дітей від негативного впливу інформації, що розповсюджу-ється телерадіоорганізацією;

- вимоги до перевірки достовірності інформації, одержаної від третіх осіб;

- вимоги до дотримання авторських та суміжних прав при розповсюдженні інфо-рмації;

- особливості поширення інформації про політичні партії та політиків під час ви-борчого процесу та поза його межами;

- вимоги до реклами та спонсорства;

- вимоги щодо недопущення прихованої реклами та одержання творчими праців-никами телерадіоорганізації товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами;

- порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради Телерадіоко-мпанії „Студія 1+1".

2. Редакційна політика

2.1. Загальні засади

Редакційною політикою телеканалу „1+1" є зведення базових принципів та норм, які регламентують професійну діяльність журналістів, а також взаємини власників, мене-джерів і творчого колективу телекомпанії.

Засади редакційної політики телеканалу „1+1" визначені цим Статутом. Їх публічно встановлюють власники телекомпанії з урахуванням позиції колективу.

Будь-які зміни редакційної політики власники телекомпанії запроваджують публіч-но шляхом внесення змін до цього Статуту. Рішення про зміну редакційної політики, зок-рема і шляхом зміни власників, повинно бути оприлюднене не менше, ніж за місяць до внесення змін до цього Статуту.
 
2.2. Принципи редакційної політики

Журналісти телеканалу „1+1" здійснюють свою професійну діяльність на основі Конституції України, чинного українського законодавства, ратифікованих Україною між-народних правових актів ООН, Ради Європи та інших міжнародних організацій, а також норм журналістської етики, які обумовлені цим Статутом.

У своїй діяльності журналісти „1+1" спираються на принципи демократії, свободи слова, верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, неприйняття будь-яких форм расової, релігійної та політичної дискримінації. Телеканал „1+1" не розповсюджує інформацію, яка пропагує насильство, розпалює міжнаціональну ворожнечу, містить за-клики до насильного повалення конституційного ладу.

Телеканал „1+1" не допускає в інформаційних та інших телерадіопрограмах систе-матичного цілеспрямованого безпідставного загострення уваги на війні, насильстві і жор-стокості, розпалюванні расової, національної та релігійної ворожнечі або позитивного їх подання (трактування).

Телеканал „1+1" не допускає:

- поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформа-ції, яка охороняється законом;

- закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;

- закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди;

- необґрунтованого показу насильства;

- пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;

- трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивити-ся;

- розповсюдження і реклами порнографічних матеріалів та предметів;

- пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;

- поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юри-дичних осіб, посягає на честь і гідність особи.

„1+1" не використовує у програмах та передачах прихованих вставок, які вплива-ють на підсвідомість людини та/або чинять шкідливий вплив на стан їх здоров'я.
Інформаційні програми телеканалу „1+1" висвітлюють усі суспільно значимі події в Україні та за її межами. Журналісти телеканалу „1+1" працюють в інтересах усього українського суспільства, не віддаючи переваги жодній політичній, соціальній, етнічній чи релігійній групі. Провладна політична група (чи коаліція) розглядається як одна з рів-ноправних політичних сил.

Телеканал „1+1" не має жодних зобов'язань перед політичними партіями та окре-мими політиками, а також комерційними структурами, пов'язаними з ними, окрім обумов-лених чинним законодавством та цим Статутом випадків діяльності телекомпанії в умовах виборчих кампаній.

Під час виборчих кампаній телеканал „1+1" не віддає переваги жодній політичній силі, дотримуючись принципу рівних можливостей та паритетності під час висвітлення діяльності партій або кандидатів.

Телеканал „1+1" не має жодних зобов'язань перед підприємствами та установами усіх форм власності, окрім тих, що випливають із законної та прозорої рекламної політики телеканалу.

2.3. Взаємна відповідальність

Власники телекомпанії, покладаючись на професіоналізм журналістів „1+1", не втручаються безпосередньо у виробничий процес, зокрема не нав'язують і не забороняють висвітлення окремих тем. Відповідальність за зміст і тематичне наповнення інформацій-ного продукту телеканалу покладається на керівників творчих підрозділів.

Власники телекомпанії гарантують творчому колективу, згідно з чинним законо-давством, відсутність будь-яких форм політичної цензури. Суспільно-інформаційні про-грами „1+1" не можуть бути використані з метою прихованої комерційної та політичної реклами.

Власники і топ-менеджмент телекомпанії сприяють розвитку суспільно-інформаційного мовлення телекомпанії, збільшенню творчих можливостей колективу, вдосконаленню матеріально-технічної бази, створюють умови для професійного і кар'єр-ного росту співробітників телеканалу.

Співробітники телеканалу „1+1" визнають право власників на ефективне управлін-ня комерційним підприємством і зобов'язуються підтримувати його своїми творчими зу-силлями. Колектив сприяє веденню ефективного, стабільного телевізійного бізнесу, зміц-ненню авторитету телекомпанії, пропагуванню нею культурних та загальнолюдських цін-ностей.

Журналісти телеканалу „1+1" у своїй професійній діяльності гарантують власникам телекомпанії дотримання визначених цим Статутом інформаційних стандартів та норм журналістської етики. Вони уникають дій, що можуть завдати шкоди репутації власників і телекомпанії. Журналісти зобов'язуються дотримуватися комерційної таємниці та не по-ширювати конфіденційну внутрішню виробничу інформацію, окрім випадків порушення власниками засад публічно проголошеної редакційної політики.

У випадку журналістського дослідження подій, фактів чи тем, які безпосередньо стосуються інтересів власників, творчі підрозділи гарантують завчасне інформування з метою забезпечення власнику можливості негайно оприлюднити свою позицію.

3. Інформаційні стандарти

3.1. Оперативність

Телеканал „1+1" прагне повідомляти новини раніше конкурентів. Будь-яка важлива інформація має готуватися до ефіру найближчого випуску новин у тій формі, яка можлива на той час. У наступних випусках ця інформація може бути розширена і доповнена.

Її повторний вихід в ефір у незміненій формі не допускається, аби в глядача, який подивився кілька випусків новин, не склалося враження, що він отримує застарілу інфор-мацію. Якщо повідомлення неможливо доповнити новими фактами чи коментарями, слід, принаймні, змінити його стилістично.

3.2. Точність

Журналісти зобов'язані повідомляти будь-які факти максимально точно, не спотво-рюючи їхнього первинного змісту. Особливо це стосується імен, прізвищ, власних назв, цифр, виняткових характеристик ("вперше", "найбільше" тощо).
Повідомляючи про подію з чужих слів, журналіст має перевірити її щонайменше з двох незалежних джерел. Якщо не можливо, то про це слід повідомити глядачів.
Відеоряд завжди має відповідати інтершуму (звуковому ряду), окрім випадків ви-користання спеціальних прийомів монтажу. Під час використання відеоархіву слід вказу-вати, що цей матеріал є архівним.

Переклади синхронів (прямої мови), що звучать в оригіналі іноземною мовою, по-винні бути максимально дослівними, але з урахуванням норм літературної української мо-ви. Оригінальний синхрон має при цьому звучати в повному обсязі, а перші й останні сло-ва синхроніста повинні звучати виразно.

За точність оприлюдненої інформації відповідає репортер. У разі виникнення сум-нівів щодо точності він має повідомити про це редактора керівника творчого підрозділу, який ухвалює остаточне рішення.

Телеканал „1+1" визнає підтверджені фактичні помилки та, наголошуючи на цьо-му, виправляє їх у найближчих випусках новин.

3.3. Достовірність (об'єктивність)

Телеканал „1+1" завжди чітко посилається на джерела своєї інформації. Журналіст завжди однозначно ідентифікує інформацію, отриману ним безпосередньо (побачене, по-чуте), від тієї, що надійшла з інших джерел (переказане).

Інформацію, яка надходить з інших ЗМІ (агентств, періодики, радіо, телебачення), „1+1" прагне перевірити або продублювати інформацією з власних джерел. Бажано уника-ти посилань на інформацію конкуруючих телеканалів, якщо аналогічну інформацію мож-на дістати з інших джерел.

Довільні узагальнення у посиланнях не допускаються. Наприклад, не можна сказа-ти, що "українці проти вступу в НАТО". Можна сказати, що "більшість українців проти вступу в НАТО", якщо це підтверджено результатами соціологічних досліджень. Не мож-на вживати вислів "експерти вважають", - можна послатися на думку "деяких експертів", якщо аналогічні оцінки справді зробили кілька експертів.
Не допускається пряме використання інформації з Інтернет-видань, якщо вони не є офіційно зареєстрованими ЗМІ або сторінками офіційних ЗМІ, державних установ, полі-тичних партій, громадських організацій, інших офіційних інституцій, які несуть юридичну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Таку інформацію можна бра-ти до відома і використовувати лише з метою подальшого журналістського дослідження.

3.4. Збалансованість

Телеканал „1+1" подає позиції усіх сторін відображуваного конфлікту, різні мірку-вання щодо суперечливого питання. Якщо точку зору однієї зі сторін не можна отримати одразу, вона обов'язково подається пізніше. У випадку, коли одна зі сторін відмовляється від коментарів, про це слід чітко повідомити, по можливості пояснивши причини відмови. „1+1" завжди залишає право стороні конфлікту повідомити свою позицію пізніше. Висло-вленню позицій сторін у кожному матеріалі, по можливості, необхідно надавати однако-вий ефірний час.
 
Думка експерта, що є фахівцем у спірному питанні, не потребує збалансування. „1+1" не залучає до коментування спірних питань експертів, у чиїй незаангажованості щодо певного питання сумнівається. Використання коментарів заангажованих експертів допускається в окремих випадках, коли необхідно детальніше пояснити позиції сторін. Тоді їхня зацікавленість чітко обумовлюється і врівноважується іншими думками.

Бліц-опитування можна використовувати лише для демонстрації спектру думок, а не їхнього співвідношення в суспільстві чи громаді, щоб у глядача не склалося враження про репрезентативність такого опитування.

„1+1" не допускає маніпулювання фактами (побудова хибних причинно-наслідкових зв'язків, замовчування ключових мотивів позиції однієї зі сторін), відеорядом (навмисне спотворення об'єктивної картини події за допомогою спеціальних прийомів зйомки чи монтажу), емоціями (навмисне надання позиції однієї зі сторін більшого емо-ційного забарвлення).

3.5. Відокремлення фактів від коментарів та оцінок

В усіх матеріалах програм „1+1" факти завжди чітко і недвозначно відокремлені від коментарів та оцінок. Посилання на джерело суб'єктивної думки при цьому обов'язкове. Журналісти в новинах уникають власних оцінок і коментарів. У своїх повідомленнях жу-рналісти повинні максимально уникати оціночної лексики та власної емоційності, допус-каючи лише ретрансляцію емоцій учасників подій.
Винятком можуть бути лише оцінки фахових журналістів щодо подій та об'єктів суто суб'єктивного сприйняття (витвори мис-тецтва, спортивні події тощо).

Власні коментарі та оцінки журналістів допускаються лише в авторських та аналі-тичних програмах „1+1", формат яких концептуально передбачає певний суб'єктивізм ав-торів. Такі програми мають бути публічно позиціоновані як інформаційно-аналітичні, аналітичні, публіцистичні тощо. При цьому автор зобов'язаний відділяти власні висновки чи судження від висновків чи суджень інших осіб. Неприпустимим є ігнорування фактів чи важливих думок, які суперечать вибудуваній автором версії.

3.6. Вичерпність

Будь-яка інформація в новинах „1+1" повинна обов'язково містити відповіді на на-ступні запитання: що, де і коли сталося, за яких саме обставин, хто винуватець, учасник, свідок. При цьому, в залежності від важливості події, бажано дати відповіді й на інші за-питання, що можуть виникнути у глядача: чому так сталося, які наслідки тощо. Для виче-рпності висвітлення події бажано надати і бекграунд (передісторію), пояснити складні по-няття і тези, вписати подію в широкий інформаційний контекст.

3.7. Доступність

У своїй роботі журналісти „1+1" послуговуються літературною українською мо-вою. Тексти повідомлень мають складатися з простих речень. Необхідно стежити за по-слідовністю викладу, уникати стилістичних і логічних нагромаджень. Кожна значима теза повинна супроводжуватися відповідною аргументацією. Для полегшення сприйняття ін-формації в новинних сюжетах необхідно робити короткі смислові паузи (абзаци) між гру-пами речень, що складають завершену думку. Паузи при цьому заповнюються смисловим інтершумом.

У повідомленнях новин „1+1" треба максимально уникати слів іншомовного похо-дження, жаргонізмів, штампів та слів-паразитів. Фразеологізми й образні поняття можна використовувати як допоміжний відображувальний засіб. Абревіатури (крім загальновжи-ваних) слід розшифровувати насамперед під час першої згадки.

Назви установ і посад слід максимально спрощувати, якщо це не суперечить прин-ципу точності (Кабмін, Мінкульт, Міносвіти тощо). Не нехтуючи точністю, необхідно округлювати цифри і, по можливості, використовувати порівняльні величини (бажано для вираження числа використовувати не більше трьох слів). Цифрову інформацію варто ілю-струвати графічно. Не можна зловживати цифрами. Вони мають подаватися у порівнянні та співвідношенні, щоб глядачеві був зрозумілий зміст повідомлення.

4. Етичні принципи роботи журналістів

4.1. Персональна відповідальність

Журналіст „1+1" має право оприлюднити тільки таку інформацію, в достовірності якої він не сумнівається. Журналіст несе персональну відповідальність за достовірність оприлюдненої інформації. Автор кожного оригінального сюжету у випуску новин ТСН однозначно ідентифікується титрами, представленням ведучим зі студії або стенд-апом (журналіст представляє себе у кадрі).

4.2. Невтручання у приватне життя

Будь-які подробиці з приватного життя конкретних осіб можуть бути оприлюднені тільки з їхньої згоди. Виняток становлять лише суспільно значимі відомості з приватного життя політиків та інших публічних осіб, чий добровільно обраний вид діяльності та сус-пільне становище виправдовує інтерес громадськості до їхнього приватного життя. Таке рішення має бути схвалене на рівні топ-менеджменту телеканалу.

4.3. Конфіденційна інформація

Інформація, яка відповідно до законодавства України, є конфіденційною (інформа-ція професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характе-ру, яка знаходиться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб) може бути оприлюднена тільки зі згоди власника такої інформації та відповідно до передбачених ним умов.

Телеканал „1+1" не розголошує відомості, що становлять державну або іншу пе-редбачену законодавством таємницю, а також відомості, що стосуються лікарської таєм-ниці, грошових вкладів, прибутків від підприємницької діяльності, усиновлення (удоче-ріння), листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень, крім випадків, перед-бачених законом.

4.4. Шокуючі матеріали (в т.ч. інформація про насильство)

Телеканал „1+1" уникає демонстрації відвертих сцен насильства, свідчень фізично-го страждання, крупних планів серйозних травм людей, відвертої порнографії, брутальної лайки та інших шокуючих відеоматеріалів. У разі надзвичайної суспільної значущості оприлюднення таких матеріалів необхідно повідомити глядачів, що наступні кадри мо-жуть завдати їм моральної шкоди. Слід делікатно ставитися до оприлюднення інтерв'ю з людьми, що перебувають у шоковому стані.

4.5. Презумпція невинності

Журналіст не має права назвати особу злочинцем поки щодо неї не набрав чинності звинувачувальний вирок суду. Будь-які звинувачення у кримінальних злочинах можуть бути оприлюднені лише з посиланням на правоохоронні органи або конкретних осіб, які є однією зі сторін конфлікту чи судового процесу. Журналіст повинен докласти усіх зусиль, аби дізнатися про точку зору обвинуваченої особи, її адвокатів або інших уповноважених осіб.

Журналіст має право будувати власні версії подій у рамках журналістського роз-слідування, ґрунтуючись на неспростовних фактах. Водночас він зобов'язаний спростува-ти будь-яку дискредитуючу інформацію про особу, якщо така інформація не була підтвер-дження в подальшому.

4.6. Повага до жертв злочинів (інформація про злочини)

Журналіст не має права оприлюднювати особисті відомості про жертв злочинів (особливо про дітей та жертв сексуальних злочинів) без згоди цих людей чи уповноваже-них осіб. Винятком можуть бути лише випадки, коли інформація становить надзвичайний суспільний інтерес або жертва звинувачує конкретних осіб у злочині, не вдаючись до пра-вового вирішення конфлікту. Таке рішення має бути схвалене на рівні топ-менеджменту телеканалу.

4.7. Інформація про різні групи населення (національні та сексуальні менши-ни, релігійні групи, хворих та інвалідів)

„1+1" не допускає дискримінації національних та сексуальних меншин, релігійних груп, хворих та інвалідів.

4.8. Захист дітей від негативного впливу інформації

Телеканал „1+1" не розповсюджує та не анонсує програми та передачі, які можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку неповнолітніх та юнацтва. У програмах та передачах „1+1" не розголошує інформації, яка може сприяти ідентифіка-ції особи неповнолітнього правопорушника чи стосується факту самогубства неповноліт-нього.

4.9.  Дотримання авторських та суміжних прав

Використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється відпо-відно до Закону України „Про авторське право та суміжні права".

4.10. Захист джерел інформації

Журналісти „1+1" мають право не розкривати свої джерела інформації, якщо інфо-рматору загрожуватиме небезпека. Обіцянка анонімності має дотримуватися суворо. При цьому журналіст повинен з'ясувати мотиви відмови інформатора від оприлюднення відо-мостей про нього. Розголошення допускається на вимогу суду або лише за умови надзви-чайних обставин, коли винятковий суспільний інтерес до даної інформації перевищує не-обхідність зберегти конфіденційність джерела. Таке рішення має бути схвалене на рівні топ-менеджменту телеканалу.

4.11. Ембарго на оприлюднення інформації

Журналіст завжди повідомляє опитуваних осіб, що він збирає інформацію з метою її оприлюднення. „1+1" не оприлюднює інформацію, яка була надана журналісту в режимі "оф-рекордз" (не для оприлюднення). Така інформація може використовуватися лише з метою пошуку додаткових свідчень і підтверджень з інших джерел.

„1+1" також не оприлюднює інформацію раніше, ніж спливе часове ембарго (об-меження на час оприлюднення), яке наклало на неї джерело інформації.

4.12. Чисті руки

Журналіст не має права отримувати винагороду (хабара) за оприлюднення або за-мовчування певної інформації. Також він має уникати подарунків, які можуть вплинути на його оцінки чи судження.

Хабаром вважається грошова винагорода, безоплатне надання товарів та послуг, невиправдані знижки їх оплати, обіцянки посприяти у вирішенні певних питань, зокрема пов'язаних з виконанням журналістом службових обов'язків; а також будь-які інші дії, які можуть трактуватися як немотивована винагорода.

Хабарами не вважаються недорогі подарунки та дрібні послуги, відмова від яких може трактуватися як вияв неввічливості, участь у фуршетах, які влаштовують організа-тори заходів для всіх учасників, не вимагаючи за це особливого ставлення.

„1+1" уникає надання журналістам від зацікавлених осіб та установ безоплатних транспортних, готельних та інших послуг, які спрямовані на забезпечення умов виконання журналістами своїх службових обов'язків. Виняток становить участь знімальних груп но-вин у журналістських пулах офіційних делегацій, якщо немає можливості забезпечити умови для роботи журналістів власним коштом.

4.13. Конфлікти інтересів

Співробітники телеканалу „1+1" можуть бути членами політичних партій або груп їх підтримки. Вони можуть брати участь у політичних акціях поза робочим часом, не ви-користовуючи при цьому бренд „1+1".

Під час виконання службових обов'язків співробітники „1+1" не мають права вияв-ляти свої політичні погляди як в ефірі, так і поза ефіром.

Направляючи співробітників „1+1" на висвітлення будь-яких подій, редактор уни-кає ситуацій, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів. Співробітники „1+1", що обіймають керівні посади в політичних партіях або входять до виборчих спис-ків політичних партій, не можуть брати участь у висвітленні політичних подій та обіймати будь-які редакторські посади.

4.14. Позаштатна робота

Журналісти „1+1" не можуть працювати в інших телерадіокомпаніях, окрім випад-ків, які погоджені з керівництвом телеканалу. Публікації в друкованих та Інтернет-ЗМІ дозволяються без обмежень та без попереднього узгодження, якщо вони не суперечать етичним принципам, що обумовлені цим Статутом. Водночас журналіст не може викорис-тати для публікації в іншому виданні ексклюзивну інформацію, добуту ним в межах „1+1".

Публікуючись в інших ЗМІ, журналіст має погоджувати з керівництвом можли-вість використання бренду „1+1", що належить власникам телеканалу.

5. Робота в умовах виборчих кампаній

5.1. Правові засади

Під час виборчих кампаній телеканал „1+1" працює в особливих умовах, що визна-чені відповідними нормами чинних законів „Про вибори народних депутатів України", „Про вибори Президента України", „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, се-лищних, міських голів". Журналісти у своїй роботі дотримуються усіх норм вітчизняного виборчого законодавства.

Якщо певні розділи чинних законів України обмежують права журналістів на віль-не висвітлення виборів, „1+1" приєднується до інформаційної кампанії вітчизняних ЗМІ з метою привернення уваги громадськості до необхідності вдосконалити виборче законо-давство.

5.2. Теледебати

„1+1" прагне до всебічного висвітлення виборчих кампаній, зокрема у форматі по-літичних дискусій і теледебатів. Добір учасників здійснюється на засадах паритетності та рівного представництва.

Якщо немає можливості запросити представників усіх політичних сил, що беруть участь у виборах, добір учасників здійснюється на основі показників соціологічних рей-тингів. Телеканал залишає за собою право визначати коло учасників і тематику дебатів.

5.3. Рейтинги, екзіт-поли

„1+1" за жодних умов не маніпулює результатами соціологічних опитувань (рейти-нгами партій, політиків) та екзіт-полів. У новинах оприлюднюються результати максима-льної кількості соціологічних опитувань, проведених визнаними й авторитетними соціо-логічними службами, об'єктивність яких не викликає сумнівів.

5.4. Передвиборні акції

Політичні акції учасників виборчого процесу висвітлюються незалежно від їхнього політичного спрямування. При цьому неодмінно оприлюднюється наступна інформація: кількісні показники масовості акцій за даними як організаторів, так і компетентних орга-нів; імена організаторів та лідерів; світоглядні, соціальні, вікові характеристики учасників акцій; основні гасла та вимоги.

Пріоритет на висвітлення передвиборчих акцій визначається з врахуванням їхньої масштабності та суспільного резонансу, а також засад редакційної політики.
Спотворення реальної картини акції, зокрема за допомогою маніпуляції фактами (перебільшення чи замовчування), спеціальних прийомів зйомки і монтажу відео- та ауді-оряду, є неприпустимим.

5.5. Політична реклама

Телеканал „1+1" забезпечує повну прозорість комерційних заходів, пов'язаних з політичною рекламою, на підставі принципу рівних можливостей та чинного законодавст-ва.

Партії самостійно ухвалюють рішення про придбання ефірного часу телеканалу „1+1". На початку кожної виборчої кампанії телеканал „1+1" оприлюднює комерційні розцінки (тарифи) ефірного часу, який можуть придбати партії.

Деталі кожної окремої комерційної операції щодо політичної реклами оприлюд-нюються на офіційному веб-сайті телеканалу. „1+1" завжди прямо вказує на те, що даний ефірний час викуплений і використовується політичною партією з метою агітації.

6. Реклама та спонсорство

Рекламна діяльність телеканалу „1+1" здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про рекламу".

Використання у рекламі об'єктів авторського права і (або) суміжних прав здійсню-ється відповідно до вимог законодавства України про авторське право і суміжні права.

У телепередачах, які створені і проводяться за участю спонсорів, не наводиться жодна інформація рекламного характеру про спонсора та/або його товари, крім імені або найменування та знака для товарів і послуг спонсорів. Не можуть бути спонсорами особи, що виробляють чи розповсюджують товари, реклама яких заборонена законом, а також особи, що виробляють чи розповсюджують товари, виробництво та/або обіг яких заборо-нено законом. Програма, передача, підготовлена за підтримки спонсора, означається за допомогою титрів чи дикторського тексту на початку та/або наприкінці.

Телеканал „1+1" не допускає прихованої реклами та одержання творчими праців-никами телекомпанії товарів і послуг безкоштовно або за пільговими цінами.

7. Гарантії професійної незалежності

7.1. Прозорість інформаційної політики

Кожен творчий працівник „1+1" має бути ознайомлений із засадами редакційної політики, викладеними в цьому Статуті. Підписуючи трудову угоду з керівництвом теле-компанії, він бере на себе зобов'язання дотримуватись визначених цим Статутом інформа-ційних та фахових стандартів.

Журналіст не зобов'язаний дотримуватися принципів, не передбачених цим Стату-том. Керівник творчого підрозділу не має права вимагати від журналіста виконання реда-кційних завдань, які суперечать цьому Статуту.

7.2. Право на відмову

Журналіст „1+1" має право відмовитися від виконання редакційного завдання, як-що воно суперечить засадам редакційної політики чи нормам журналістської етики, які обумовлені цим Статутом, або чинному законодавству. Про виникнення такої ситуації не-обхідно обов'язково повідомити топ-менеджерів телеканалу.

Пряме чи опосередковане втручання органів влади у творчу діяльність журналіста вважається цензурою і є неприпустимим. Журналіст „1+1" зобов'язаний поставити до ві-дома керівництво телеканалу і громадськість щодо спроби такого втручання.

7.3. Редагування

Процес редагування журналістських матеріалів здійснюється керівником творчого підрозділу з метою контролю за дотриманням стилістичних норм української мови, інфо-рмаційних, жанрових, етичних стандартів, а також інших принципів, обумовлених цим Статутом. Керівник творчого підрозділу обговорює з журналістом правки, які хоче внести до журналістського тексту, але несе відповідальність за остаточну версію матеріалу.

Журналістський матеріал можна передати на підготовку іншому журналісту лише за згоди того кореспондента, який здобував інформацію, за виключенням випадків, коли таку згоду неможливо отримати з об'єктивних причин. Водночас, журналіст не може від-мовитися від підготовки або переробки матеріалу, окрім випадків, передбачених цим Ста-тутом.

Підготовлений журналістом матеріал, який відповідає усім стандартам, може не потрапити до ефіру лише з прозорих і зрозумілих причин (брак часу в ефірі, технічні при-чини, непередбачувана зміна ситуації тощо).
Немотивоване Статутом втручання в журналістський матеріал або зняття його з ефіру без належного обґрунтування є свідченням цензури, що заборонена законом.

7.4. Зміна редакційної політики

Зміни редакційної політики телеканалу „1+1" прирівнюються за своїми виробни-чими наслідками до зміни умов праці. Всі творчі працівники, які не згодні з цим рішен-ням, мають право звільнитися з формулюванням „у зв'язку зі зміною умов праці". При цьому їм виплачується компенсація в розмірі 2 місячних зарплат та додатково по одній місячній зарплаті за кожен повний рік, відпрацьований у телекомпанії.

8. Порядок утворення, діяльності та повноваження редакційної ради

Відповідно до вимог Закону України „Про телебачення і радіомовлення" у складі органів управління Телерадіокомпанії „Студія 1+1" створюється спеціальний наглядовий орган – редакційна рада, яка складається з 6 (шести) осіб.
Половина складу редакційної ради, тобто 3 (три) члени редакційної ради, призна-чаються Генеральним директором Телерадіокомпанії „Студія 1+1", половина, тобто 3 (три) члени редакційної ради, - обираються на зборах творчого колективу телеканалу.

Компетенція редакційної ради визначається Законом України „Про телебачення і радіомовлення". Так, зокрема, на редакційну раду покладається:

- контроль за дотриманням тележурналістами цього Статуту;

- контроль за дотриманням прав тележурналістів, вимог щодо заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії „Студія 1+1";

- внесення на розгляд органів управління Телерадіокомпанії „Студія 1+1" питан-ня про відсторонення від керівництва Телерадіокомпанією „Студія 1+1" або її окремими підрозділами осіб, які порушували цей Статут та/або вимоги законодавства щодо прав те-лерадіожурналістів, заборони цензури і втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії „Студія 1+1", про призначення службового розслідування і звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.

* * *